Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Häkim grant almagy gadagan etdi.

Häkim grant almagy gadagan etdi.

Türkmenistanda ýerli “Kaunterpart - Türkmenistan” maksatnamasy başlandy. Ol “Sagdyn ilat” diýip atlandyrylýar. Taslamalaryň bäsleşigi iki hepde öň tamamlandy. Indi bäsleşigiň ýeňijileri Türkmenistanyň jemgyýetçilik birleşikleri baradaky kanunda görkezilişi ýaly hasaba almak üçin taslamalary tabşyrýarlar. Kimdir biri eýýäm hasaba alyndy we öz taslamasynyň üstünde işläp başlaýar.

Şeýle-de bolsa, Lebap welaýatyndan jemgyýetçilik aktiwistleriniň şatlygy uzaga çekmedi, iki taslama grant komiteti tarapyndan tassyklandy. Jemgyýetleriň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Daşary ýurt maýa goýumlary gullugyna taslamalary bellige almak üçin resminamalary tabşyrandan soň, welaýat häkimi tarapyndan çagyryldy we "öýde başlyk kim" görkezdi:

- Bu näme? - häkim aktiwistlerden jemgyýetçilik ýolbaşçylarynyň öňünde taslama arzalaryny silkip sorady, - siz dilegçimi, size daşary ýurt sadakalary gerekmi ?! Häkim, taslamalary derrew hasaba almakdan aýyryň diýip talap etdi.

Gyzykly zat, Lebap welaýatynyň raýat jemgyýetini goldaýan merkeziň aktiwistleri we işgärleri, taslama arzalarynyň häkimiň eline nädip düşendigini aýdýarlar, biz oňa ibermedik, megerem, MNB gowy işleýär.

Şol bir wagtyň özünde, ýeňiji taslamalar sosial taýdan möhümdir, Kounterpart-Türkmenistan işgärleri kömege we öňüni almaga mätäç maýyplaryň saglygyny dikeltmäge gönükdirilendigini aýdýarlar. Obanyň jemgyýeti maýyplar üçin sport zalyny açmak üçin taslama ýazdy. Taslama tassyklanandan soň, peýdalanýanlaryň şatlygy çäksizdi. Emma indi jemgyýetçilik aktiwistleri maýyplaryň hakyky kömek aljakdyklaryna pikir edýärler. Döwlet aýda 200,000 manat (8 dollardan az) ýeňilliklerden başga maýyplary ýatdan çykardy. Ýagny, Döwletiň özi maýyplara hakyky kömek bermeýär we welaýatdaky häkimiň özi hem ýerli jemgyýetlere maýyplara kömek bermäge rugsat bermeýär.

Türkmen başlangyjy

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.