Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ýakutjan Babajanowa Haja zyýarat etmek üçin Türkmenistandan uçdy.

Ýakutjan Babajanowa Haja zyýarat etmek üçin Türkmenistandan uçdy.

Düýn, 23-nji awgustda Ýakutjan Babajanowa Dubaýyň (Birleşen Arap Emirlikleri) üsti bilen Saud Arabystana Haja zyýarata gitdi.

Bu barada Türkmen Helsinki Ynsan Hukuklary Gaznasyna Türkiýede ýaşaýan migrant gyzy Hamida Babajanowa habar berdi: “Şu ýazda häkimiýetleriň ejeme bütin ömrüniň arzuwy - mukaddes ýerlere zyýarat etmegi gadagan etmek bilen guran berk diwaryny döwmegi başardyk.Üznüksiz talaplarymyzyň netijesinde türkmen häkimiýetleri bu gezek howa menzilinde oňa päsgelçilik döretmedi we ýurtdan çykmagy başardy".

Ýatlap geçeliň, 2023-nji ýylyň 3-nji aprelinde 73 ýaşly Ýakutjan Babajanowa zyýaratçylar toparynyň bir bölegi bilen kiçijik Umra haja gitmek üçin Türkmenistandan çykmaga rugsat berilmedi. Satyn alnan uçar petegi, tölenen salgytlar, zerur resminamalaryň bardygyna garamazdan, zenana Aşgabat-Stambul uçaryna münmäge rugsat berilmedi. Bu topar Stambuldan Saud Arabystanyna gitmelidi.

Şondan soň Ýakutjan Babajanowanyň garyndaşlary migrasiýa gullugyna gitdiler. Ol ýerde garry aýala “23-nji aprelde gitmäge rugsat beriljekdigi” wada berildi.

Emma 23-nji aprelde hem Ý.Babajanowa ýurtdan çykyp bilmedi. Garry aýalyň garyndaşlary bu bikanunçylyga baş egmediler we adam hukuklaryny goraýjylaryň üsti bilen halkara guramalaryna ýüz tutdular.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...