Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Häkimiýetler Myradowanyň, Amanglyjowyň we Hajyýewiň garyndaşlaryna basyş edýärler.

Häkimiýetler Myradowanyň, Amanglyjowyň we Hajyýewiň garyndaşlaryna basyş edýärler.

2006-njy ýylyň 19-njy iýunynda tussag edilenler A. Amanglyjow, O. Myradowa we S.Hajyýew, şeýle hem Fransiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň medeni geňeşçisi Enri Tomassini, Türkmenistandaky ÝHHG-nyň wekiliýetiniň işgäri Benýamin Morro we birnäçe daşary ýurtly jurnalistler içalyçylykda esassyz aýyplandy.

Tutulanlar daşary ýurtly däldigi we günäkärlenýänleriň döwlet edaralarynda işlemeýändigi we döwlet syrlaryna girip bilmeýändigi sebäpli Milli Howpsuzlyk ministri Aşyrmuhammedow haýsy “daşary ýurt ýörite hyzmatlary” bilen baglanyşyklydygyny we tussag edilenler üçin “garşydaş merkezleriň” haýsy maksatlary goýdugyny diýip bilmedi.

Mundan başga-da, ÝHHG-nyň Başlygynyň resmi täsirinden soň, Fransiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili we Fransuz Galaxie-Presse kampaniýasynyň prezidenti, Türkmenistan tarapyndan daşary ýurtlulara garşy içalyçylyk aýyplamalaryny düýbünden ret edeninden soň we adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň nägilelikleri, Pariždäki Türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýadan soň, türkmen häkimiýetleri tussaglary ýarag we ok-däri saklamakda aýyplamaga synanyşýarlar.

Indi içalyçylyk işi ýönekeý jenaýat jezasyna öwrüldi. Şu gün Myradowanyň aklawçysy Kadyrow Kakajan: “Derňew işi Jenaýat kodeksiniň 287 (2) maddasyna - ýarag, ok-däri, partlaýjy ýa-da partlaýjy enjamlary bikanun edinmek, satmak, saklamak, daşamak, geçirmek ýa-da bir topar adam tarapyndan öňünden ylalaşyk boýunça daşamak. Şu madda laýyklykda hereketler iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilner."-diýip habar berdi.

Şaýatlaryň habar bermegine görä, bäş sany aňtaw gullugynyň işgäri Amanglyjowyň awtoulagyna patronlar bilen bir topar bukja atandygyny görüpdir. Häkimiýetler şol bir şübheli hakykata esaslanyp, indi Ogulsapar Myradowany we Sapardurdy Hajyýewi bu madda laýyklykda günäkärlemekçi bolýarlar, ne öýde, ne tussag edilende ne ýarag, ne-de ok-däri tapyldy. Amanglyjowyň maşgalasynyň ýaşaýan ýeri bolan Morozow köçesiniň 56-njy jaýynda-da şeýle waka boldy. Ýeri gelende aýtsak, O. Myradowanyň öýünde geçirilen gözlegden soň pul we gymmat bahaly zatlar ýitdi.

Annagurban tussag edilen gününden bäri garyndaşlary onuň bilen duşuşyp bilmedi. Amanglyjowyň aýaly Selbi nägilelik bildirdi: "Üç çagasy bilen (häzirki wagtda iň kiçisi öýde) aklawçy tutup bilemok". Öňki mugallym telewideniýede görkezilen habarlardan soň, işe alynmajakdygyna ynanýar.

We soňkusy. 19-njy iýunda geçirilen ýygnakda S.Nyýazow tussag edilenleriň köpçülikleýin toba etmegini isledi. Bu talaby ýerine ýetirmek üçin häkimiýetler tussag edilenleriň garyndaşlaryna berk basyş etdi. THF-ä döwlet ýa-da täjirçilik gurluşlarynda işleýän tussag edilenleriň garyndaşlarynyň köpüsiniň, şol sanda S.Hajyýewiň uzak garyndaşy we bagban bolup işleýän ogly işinden kowlandygy habar berildi. Hukuk goraýjy edaralarda işleýän Myradowanyň giýewisiniň garyndaşy oňa 12 gün kabul ediş merkezinde bolan Maraldan aýrylyşmagy maslahat berdi. Edil şonuň ýaly-da, hukuk goraýjy guramalar Myradowanyň gelniniň garyndaşlaryna basyş etmäge başladylar, olar bolsa birden Aýsoltanyň Berdi Myradowdan aýrylyşmagyny talap etdiler.

Aklawçy Kakajan Kadyrow hem öz gezeginde häkimiýetleriň tussag edilen dissidentlerden garyndaşlaryndan köpçülige ýüz öwürmegine işjeň ýolbaşçylyk edýär. Mysal üçin, soňky günlerde aklawçy Kadyrow O. Myradowanyň çagalaryna ejesinden ýüz öwürmegi berk maslahat berdi we şol bir wagtyň özünde: "Size köp basyş ediler, sizi rahat goýmazlar" diýip haýbat atýar. Kadyrow şuňa meňzeş “maslahat” bilen Sapardurdy Hajyýewiň garyndaşyna hem ýüzlendi.

-------------------- * Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 172-nji maddasynda “içalyçylyk”: “Geçirmek, ogurlamak ýa-da saklamak maksady bilen daşary ýurt guramasy ýa-da olaryň döwlet syryny emele getirýän maglumatlaryň wekilleri, şeýle hem garaşsyzlyga, döwlet özygtyýarlylygyna, bitaraplygyna, territorial bitewiligine, milli howpsuzlygyna zyýan bermek üçin daşary ýurt aňtaw gullugynyň görkezmeleri boýunça beýleki maglumatlary geçirmek we ýygnamak ýa-da Türkmenistanyň goranyş ukyby, bu hereketler daşary ýurtly ýa-da raýatlygy bolmadyk adam tarapyndan edilen bolsa, on-ýigrimi ýyl azatlykdan mahrum etmek ýa-da ölüm jezasy bilen jezalandyrylar. " (Türkmenistanda ölüm jezasyna moratoriýa bar).

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy 2006-njy ýylyň 10-njy iýuly

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.