Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"THF" Türkmenistany hukuk ulgamyna gaýtaryp bermäge çagyrýar.

 "THF" Türkmenistany hukuk ulgamyna gaýtaryp bermäge çagyrýar.

Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa halkara guramalaryny Türkmenistanda bolup geçýän wakalara üns bermäge çagyrdy.

Saparmyrat Nyýazow ölenden soň, adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda işlerine başlamak üçin mümkinçilik berilmegini talap edýärler. Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa:

- Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy, Türkmenistandaky häzirki ýagdaý we Prezident Nyýazowyň ölümi bilen baglanyşykly aladalarymyzy beýan edýän beýannama taýýarlady. Türkmen Helsinki gaznasy Türkmenistany hukuk ulgamyna gaýtaryp bermäge çagyrýar. Munuň başlangyjy, ähli syýasy tussaglary, “wyždan ýesirlerini” boşatmak. Şeýle tussaglaryň sany dört müňe golaý. Bular hökmany suratda syýasy tussaglar däl. Emma rejim şeýle şertleri döretdi welin, Türkmenistanda haýsydyr bir ykdysady, syýasy ýa-da sosial meseleler bilen ylalaşmaýan her bir adam dissident hökmünde kesgitlenýär. Biz hemişe Türkmenistanyň soňky ýyllarda gumanitar betbagtçylyga ýakynlaşandygyny aýdýarys. Şol sebäpden, halkara guramalarynyň häzirki ýagdaýa çynlakaý üns bermelidigi we Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirilen üýtgeşmeleri goldamalydygyna ynanýarys. Bu borçnamalara laýyklykda Türkmenistan Halkara Gyzyl Haç guramasynyň tussag ýerlerine girmegine rugsat bermeli. Adam hukuklary bilen baglanyşykly hökümete degişli bolmadyk guramalar Türkmenistanda işlemeli. Bu Türkmenistanda ýok. Adam hukuklary boýunça jemgyýetçilik guramasy-da ýok. Biz Türkmenistanda işlemek üçin ylalaşýarys, biz bu barada gürleşdik.

Ikitaraplaýyn derňewler we türkmen raýatlarynyň bikanun iş kesilmegi barada aýdylýanlaryň hemmesine obýektiw derňewi talap etdik we talap edýäris. Şol bir wagtyň özünde oppozisiýaçylary, adam hukuklaryny goraýjylary, “wyždan ýesirlerini”, žurnalistleri we ýönekeý raýat jemgyýetiniň aktiwistlerini hem öz içine alýar.

Mihail Buşuýew.

"Nemes tolkuny"

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“