Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Aşgabadyň düşündirişine garaşýar.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Aşgabadyň düşündirişine garaşýar.

ABŞ, Aşgabadyň Azatlyk radiosynyň we Erkin Ýewropanyň işgäriniň türkmen türmesinde ölümiň sebäplerini düşündirmegine garaşýar.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, "Azatlyk" radiosynyň işgäri 58 ýaşly Ogulsapar Myradowanyň türkmen türmesindäki ölümine alada bildirdi we munuň sebäbini bilmek isleýär. Bu barada ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň penşenbe güni ýaýradan beýanynda aýdylýar.

ABŞ "Myradowanyň ölüminiň takyk ýagdaýlarynyň takyk däldigini" belläp, Türkmenistan hökümetini jesediň netijelerini görkezmäge çagyrdy.

"Azatlyk" radiosy we Erkin Ýewropanyň habarçysy, öň Türkmen Helsinki fondunda işlän Myradowa 18-nji iýunda Aşgabat polisiýasy tarapyndan "ýurdy durnuksyzlaşdyran ýerasty patlamalar" diýilýän operasiýa çäginde tussag edildi. 25-nji awgustda bary-ýogy birnäçe minut dowam eden kazyýet işinde bikanun ýarag saklamakda aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu karar ÝHHG, "Serhetsiz habarçylar" we žurnalistleri goramak komiteti tarapyndan ýiti tankyt edildi.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti türkmen kazyýet ulgamynyň garaşsyz däldigine we žurnalistiň kazyýet işiniň degişli kazyýet işleriniň bolmazlygynda we ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilendigine ünsi çekdi.

ABŞ-nyň Daşary işler ministrliginiň beýanynda "Myradowanyň garyndaşlaryna ýitgileri üçin çuňňur gynanç bildirmek isleýäris" -diýdi. Şeýle hem žurnalistiň jaýlanyşyna ABŞ-nyň Türkmenistandaky wagtlaýyn iş dolandyryjysy Jennifer Braşyň gatnaşjakdygy aýdylýar.

Andreý Suržanskiý.

ITAR-TASS

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....