Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ, abraýyny gaçyryp adam hukuklaryny bozýar: HRW

ABŞ, abraýyny gaçyryp adam hukuklaryny bozýar: HRW

Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň habaryna görä, ABŞ administrasiýasynyň adamkärçiliksiz sorag ediş düzgünlerini goramak we geljekki kanun taslamasyndan bu maddany aýyrmak synanyşyklary dünýädäki adam hukuklaryny goraýjylaryň edýän tagallalaryna zyýan ýetirýär.

Amerikanyň adam hukuklary toparynyň 70 ýurtdaky ýagdaý baradaky hasabatynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň terrorçylykda güman edilýänleri sorag etmekde fiziki we ahlak taýdan basyş usullaryny ulanandygy we beýleki ýurtlarda adam hukuklaryny goramak üçin ahlak hukugyndan mahrum edilendigi aýdylýar.

ABŞ administrasiýasy, hukuk goraýjy aktiwistleriň aýyplamalaryny ret etdi we özleriniň syýasy maksatlydygyny aýtdy. Şeýle-de bolsa, HRW Waşingtondan ABŞ-nyň häkimiýetleri tarapyndan tussaglara zulum edilendigi baradaky habarlary derňemek üçin ýörite komissiýa bellemäge çagyrdy.

ABŞ administrasiýasy, 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabryndan soň we Yrak söweşi wagtynda tussag edilen tussaglara adamkärçiliksiz çemeleşilmegi bilen baglanyşykly hukuk goraýjy aktiwistler tarapyndan tankyt edildi.

Ak tamyň metbugat sekretary Skott Maklellan jurnalistlere 532 sahypalyk HRW hasabatyny görendigini we munuň "faktlara däl-de, syýasata esaslanýandygyny" aýtdy.

Maklellan Yrakdaky we Owganystandaky rejimleriň agdarylmagy barada "Amerikanyň Birleşen Ştatlary dünýäniň azatlygy we adam hukuklary üçin beýleki ýurtlardan has köp zat edýär" -diýdi.

Ynamly krizis

Kongresiň basyşy astynda ABŞ-nyň prezidenti Jorj W. Buş ABŞ harbylary tarapyndan gynamalary ulanmagy gadagan edýän kanuna gol çekdi, ýöne terrorçylykda güman edilýänleri ABŞ kazyýetlerine kabul etmekden ýüz öwürdi.

HRW-nyň habaryna görä, ABŞ-nyň terrorçy diýlip güman edilýän syýasaty Waşingtonyň Russiýa, Özbegistan, Türkmenistan, Hytaý, Demirgazyk Koreýa, Sudan we Zimbabwe ýaly ýurtlarda adam hukuklaryny goramak ugrundaky tagallalaryny özüne çekdi.

HRW hasabatynda "ABŞ-nyň administrasiýasy adam hukuklaryny gorasa ýa-da öwgä mynasyp hereket eden hem bolsa, ynam krizisiniň netijesinde onuň başlangyçlary netijesiz boldy" diýilýär.

HRW şeýle hem ABŞ-nyň käbir günbatar ýaranlaryny, esasanam Angliýany we Kanadany adam hukuklarynyň bozulmagy üçin tankytlaýar.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1