Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Jurnalist etap bilen ugradyldy.

Jurnalist etap bilen ugradyldy.

Anna güni Aşgabatda "Azatlyk" radiosynyň jurnalisti Ogulsapar Myradowa we Halkara Helsinki Adam Hukuklary Federasiýasynyň agzalary Annagurban Amanglyjow we Sapardurdy Hajyýew bilen baglanyşykly kazyýet işi geçirildi we degişlilikde 6 we 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Dogry, Ýokary Kazyýetde bu karara garşy çykmak hukugy bilen. Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, Türkmenistanda ýüz tutmak mümkinçiligi hiç hili netijesi bolmadyk tehniki nokatdan başga zat däl.

Azatlyk radiosynyň Türkmen bölüminiň başlygy Aleksandr Narodetskiniň NG-ä aýdyşy ýaly: "Myradowa Aşgabatdaky habarçymyzdy. Syýasy däl temalar - bilim, medeniýet bilen meşgullandy. 18-nji iýunda tussag edildi, çagalary hem tussag edildi, emma çagalar bir hepde soň boşadyldy. Ony içalyçylykda aýypladylar. Emma tutuş gyzyklanma, Türkmenistanda fransuz telewideniýesi tarapyndan surata düşürilen filmiň töweregine öwrüldi. Hajyýew we Amynglyjow filmiň surata düşmegine kömek etdi, Ogulsapar olary Helsinki toparynda işlän wagty diňe tanaýardy. Megerem, munuň üçin ol hasaplaşmaly boldy." Narodetskiý "Kazyýetden soň ykbalyny yzarlamak, höküminiň nirede geçiriljekdigini anyklamak mümkin däl diýen ýaly: Türkmenistanda tussaglar barada maglumat berilmeýär" -diýdi. Hatda aklawça hem. Mysal üçin, Myradowanyň aklawçysy kazyýetden öň hiç haçan onuň bilen duşuşyp bilmedi. "Azatlyk" radiosynyň türkmen bölüminiň aýdyşy ýaly, bu işgärleriniň ilkinji gezek tussag edilmegi däl. Mart aýynda iki radio habarçysy Aşgabatda tussag edildi, ýöne jurnalistika bilen meşgullanmajaklary barada gol alnandan soň boşadyldy.

Ogulsapar Myradowa 18-nji iýunda tussag edildi. Ilkibaşda oňa Saparmyrat Nyýazowa garşy dildüwşük etmekde aýyplama bildirildi, soň bu meselede başga bir madda peýda boldy - "bir topar tarapyndan ýarag, ok-däri, partlaýjy ýa-da partlaýjy enjamlary bikanun satyn almak, satmak, saklamak, daşamak, geçirmek ýa-da daşamak üçin" öňünden ylalaşylan adamlar. " Kazyýet işi ýapyk geçirildi.

Nezawisimaýa Gazetiniň Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasyna aýdylyşy ýaly, 25-nji awgustda irden Azatlyk kazyýetine barýan ýollar ýaragly esgerler, mejlisler otagynda polisiýa işgärleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan petiklendi. Şol gün beýleki kazyýet işlerinde meýilleşdirilen diňlenişikler ýatyryldy. Günäkärlenýänler aklawçylar bilen aragatnaşyk saklamak mümkinçiliginden mahrum edildi. Myradowanyň aklawçysy Kakajan Kadyrow soň: "Esgerler maňa Ogulsaparyň ýanyna gitmegi gadagan etdiler. Kazy Gunça Hajygulyýewa diňlenişigi resmi taýdan geçirdi we jikme-jikliklere göz aýlamady" -diýdi. Amanglyjowyň we Hajyýewiň aklawçylary günäkärlenýänleriň garyndaşlaryna: "Hemme zat birnäçe minutda geçdi, günäkärlenýänlere gürlemek mümkinçiligi berilmedi" -diýdi. Hajyýewiň derňewiň nähili geçendigini aýtmak synanyşygy kazy tarapyndan kesildi.

Kazyýet diňlenşiginiň öňüsyrasynda “Serhetsiz habarçylar” halkara guramasy Türkmenistanda tussag edilen “Azatlyk” radiosynyň habarçysynyň derrew boşadylmagyny isledi. Gurama kömek üçin Aşgabatda akkreditlenen daşary ýurt ilçilerine ýüzlendi. Emma häkimiýetlerden bu çagyryşlara hiç hili jogap bolmady.

Swetlana Gamova.

"Garaşsyz gazet"

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva