Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG Türkmenistandan diplomatyň garşysyna bildirilýän aýyplamalary ýatyrmagyny talap edýär.

ÝHHG Türkmenistandan diplomatyň garşysyna bildirilýän aýyplamalary ýatyrmagyny talap edýär.

Çarşenbe güni Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy Türkmenistandan ÝHHG-nyň Aşgabatdaky wekiline garşy gozgalaň işleriniň ýerli häkimiýetleri tarapyndan güman edilýän talaplaryndan ýüz öwürmegini isledi.

Günbatar tarapyndan adam hukuklaryny bozmakda yzygiderli aýyplanýan awtoritar Türkmenistan, ÝHHG-nyň we Aşgabatda akkreditlenen fransuz wekilhanalarynyň iki agzasynyň "kanuny bozmak" bilen ýerli adam hukuklary aktiwistleri bilen habarlaşandygyny aýtdy.

ÝHHG-nyň Baş sekretary, Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Guç Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatdaky ÝHHG merkeziniň işgäri Benýamin Morony bikanun hereketlere gatnaşmakda henizem "esassyz" şübhelenýändigini aýtdy.

“Men Türkmenistanyň jenap Moro garşy aýyplamalaryna ýa-da adyny doly we birkemsiz aklamak üçin wagtyň uzalmagyna düşünmeýärin."-diýip Guçht Reýter tarapyndan e-poçta arkaly sitata getirilen ÝHHG-nyň metbugat pres-relizinde aýtdy.

Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri we resmi gazet daşary ýurtly diplomatlaryň ýerli ýaşaýja türkmen hakykatynyň iň erbet taraplaryny gizlin wideo düşürmek üçin ýörite äýnek berendigini aýtdy. Ömürlik prezident Saparmyrad Nyýazow diplomatlardan aç-açan ötünç soramagyny we deportasiýa ediljekdigini aýtdy.

ÝHHG-nyň başlygy munuň üçin hiç hili sebäp görmeýär. De Guçh: "Jenap Moroýa doly ynanýarys ... Aşgabatdaky ÝHHG-nyň merkeziniň işgärlerini doly goldaýarys" -diýdi.

"Türkmenistan ÝHHG-nyň gatnaşyjy döwletidir, bu umumy kabul edilen ýörelgelere we ülňülere boýun bolmagyny aňladýar."

ÝHHG, Türkmenistana demokratiýany, bazar ykdysadyýetini we raýat jemgyýetini ösdürmek arkaly agzalarynyň borçnamalaryny ýerine ýetirmäge kömek etjekdigini aýdýar.

Şeýle-de bolsa, alty million ilatly ýurtda garaşsyz metbugat ýok we syýasy oppozisiýa türmede ýa-da sürgünde. Daşarky dünýäden üzňe diýen ýaly Türkmenistana "reňkli rewolýusiýa öwrülişikleri" we liberal hökümdar rejimlere garşy beýleki protestler täsir etmedi, olaryň ýolbaşçylary Günbatarda şeýle "dildüwşükleriň" taýýarlanýandygyna ynanýarlar.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“