Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG Türkmenistandan diplomatyň garşysyna bildirilýän aýyplamalary ýatyrmagyny talap edýär.

ÝHHG Türkmenistandan diplomatyň garşysyna bildirilýän aýyplamalary ýatyrmagyny talap edýär.

Çarşenbe güni Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy Türkmenistandan ÝHHG-nyň Aşgabatdaky wekiline garşy gozgalaň işleriniň ýerli häkimiýetleri tarapyndan güman edilýän talaplaryndan ýüz öwürmegini isledi.

Günbatar tarapyndan adam hukuklaryny bozmakda yzygiderli aýyplanýan awtoritar Türkmenistan, ÝHHG-nyň we Aşgabatda akkreditlenen fransuz wekilhanalarynyň iki agzasynyň "kanuny bozmak" bilen ýerli adam hukuklary aktiwistleri bilen habarlaşandygyny aýtdy.

ÝHHG-nyň Baş sekretary, Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Guç Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatdaky ÝHHG merkeziniň işgäri Benýamin Morony bikanun hereketlere gatnaşmakda henizem "esassyz" şübhelenýändigini aýtdy.

“Men Türkmenistanyň jenap Moro garşy aýyplamalaryna ýa-da adyny doly we birkemsiz aklamak üçin wagtyň uzalmagyna düşünmeýärin."-diýip Guçht Reýter tarapyndan e-poçta arkaly sitata getirilen ÝHHG-nyň metbugat pres-relizinde aýtdy.

Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri we resmi gazet daşary ýurtly diplomatlaryň ýerli ýaşaýja türkmen hakykatynyň iň erbet taraplaryny gizlin wideo düşürmek üçin ýörite äýnek berendigini aýtdy. Ömürlik prezident Saparmyrad Nyýazow diplomatlardan aç-açan ötünç soramagyny we deportasiýa ediljekdigini aýtdy.

ÝHHG-nyň başlygy munuň üçin hiç hili sebäp görmeýär. De Guçh: "Jenap Moroýa doly ynanýarys ... Aşgabatdaky ÝHHG-nyň merkeziniň işgärlerini doly goldaýarys" -diýdi.

"Türkmenistan ÝHHG-nyň gatnaşyjy döwletidir, bu umumy kabul edilen ýörelgelere we ülňülere boýun bolmagyny aňladýar."

ÝHHG, Türkmenistana demokratiýany, bazar ykdysadyýetini we raýat jemgyýetini ösdürmek arkaly agzalarynyň borçnamalaryny ýerine ýetirmäge kömek etjekdigini aýdýar.

Şeýle-de bolsa, alty million ilatly ýurtda garaşsyz metbugat ýok we syýasy oppozisiýa türmede ýa-da sürgünde. Daşarky dünýäden üzňe diýen ýaly Türkmenistana "reňkli rewolýusiýa öwrülişikleri" we liberal hökümdar rejimlere garşy beýleki protestler täsir etmedi, olaryň ýolbaşçylary Günbatarda şeýle "dildüwşükleriň" taýýarlanýandygyna ynanýarlar.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...