Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ministriň garyndaşlary ýaşaýyş jaýy bilen jogap bererler.

Ministriň garyndaşlary ýaşaýyş jaýy bilen jogap bererler.

"NW" habarçysy Oraz Saryýewiň aýtmagyna görä, Aşgabatda öňki premýer-ministr Ýolly Gurbanmyradowyň we garyndaşlarynyň öýleri ýykylýar. Bu, respublikanyň prezidentiniň edarasyndaky çeşmäniň habarçysynyň habar berşi ýaly, döwlet baştutany Saparmyrat Nyýazowyň göni görkezmesi bilen edilýär.

Gurluşykçylar 19-njy dekabrda Türkmenbaşynyň görkezmesini ýerine ýetirip başladylar: buldozerler Atamyrat Nyýazow köçesiniň (öňki Hudaýberdiýew köçesi) ugrunda ýerleşýän birnäçe ýaşaýyş jaýyny, şol sanda ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň nebit-gaz pudagyna ýolbaşçylyk eden, emma şu ýylyň maý aýynda döwlet emlägini has giň gerimde ogurlamakda we daşary ýurt aňtaw gullugy bilen hyzmatdaşlykda aýyplanyp tussag edilen we uzak möhletleýin azatlykdan mahrum edilen Ýolly Gurbanmyradowyň öýüni ýykyp başlady. Gurbanmradowyň garyndaşlaryndan biri, ýykyljak jaýlaryň arasynda ýaşaýan ýeri hem bolan NW habarçysyna beren interwýusynda:

NN: Näme etmeli? Biziň ýagdaýymyz we beýleki garyndaşlarymyzyň ýagdaýy gaty kyn. Döwlete gaýdyp bermek üçin talap edilýän pullary alyp biljek ýerimiz ýok. Aljak zatlarymyz eýýäm alyndy, her aýda diýen ýaly ýedi aýdan gowrak wagt bäri ähli garyndaşlarda gözleg geçirildi, ýüzlerçe gezek sorag edildi. Biz gaty ýadadyk, şaý-seplerimiziň ýokdugyny bilýärler. Indi bolsa jaýlary ýykýarlar. Göz öňüne getiriň: biz - 15-den gowrak maşgala, köp çagalylar hem bar - gitjek ýerimiz, ýaşajak ýerimiz ýok. Harabalygyň ýerinde galan gurluşyk materiallaryny almaga-da rugsat berilmeýär.

NW habarçysynyň habar berşi ýaly, masgaraçylykly resmileriň öýlerini ýykmak, syýasy taýdan ynamdar adamlary, oppozistleri ýykmak Türkmenistanda kök uran bir tejribe. Mysal üçin, 1999-njy ýylda deputat wezipesinden aýrylandan soň, Ministrler Geňeşiniň başlygy Jorakuly Babakulyýew, Çarjew şäheriniň merkezinde, ýakyn garyndaşlarynyň ýaşaýan 15-den gowrak hususy jaýy ýykyldy.

Öňki energiýa ministri Saparmyrat Nuryýewiň garyndaşlary hem şuňa meňzeş ýagdaýy başdan geçirdiler - 2001-nji ýylda masgara bolansoň, 100-den gowrak garyndaşy bir gije işden kowuldy we ýurtdan çykaryldy. Bu sanaw dowam edip biler, sebäbi NW habarçysy Oraz Saryýewiň pikiriçe, masgaraçylykly işgärlere we olaryň garyndaşlaryna garşy şular ýaly repressiýa yzygiderli alnyp barylýar.

Ýolly Gurbanmyradowyň maşgalasynyň we garyndaşlarynyň ýaşaýan Atamyrat Nyýazow köçesi, her hatarynyň uzynlygy takmynan 300 metr bolan iki hatar hususy jaýdan ybaratdy. Bu jaýlarda öňki premýer-ministriň garyndaşlaryndan başga maşgalalar hem ýaşaýardy. Indi bu maşgalalaryň hersinden bir aýyň içinde öýlerini özbaşdak terk etmegi we ýaşamak üçin ýer tapmagy haýyş edildi. Ýogsam, döwlet olary umumy ýaşaýyş jaýlaryna ýerleşdirer. Ýerli dolandyryşyň işgärleri we polisiýa işgärleri bu maglumatlary alandyklary üçin ýaşaýjylardan degişli dil haty aldylar. Bu barada habarçymyz Oraz Saryýew habar berdi.

W.Wolkow, O.Saryýew.

"Doýçe Welle"

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“