Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ-nyň Halkara dini azatlyk komissiýasy talap etdi.

ABŞ-nyň Halkara dini azatlyk komissiýasy talap etdi.

Geňeş, Ak tamda eden ýüzlenmesinde Türkmenistanda diňe sünni musulmanlara we rus prawoslaw hristiançylygyna rugsat berilýändigini görkezýär. Beýleki dinleriň yzyna eýerýänler yzarlanýar we beýleki dinlere degişli ähli edebiýatlar konfiskasiýa edilýär.

Ýurduň prezidenti Saparmyrat Nyýazow metjitlerde we ybadathanalarda okamaga mejbur edýän "Ruhnama" kitabyny ýazdy. Şunuň bilen baglylykda ABŞ-nyň Halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy ABŞ-nyň häkimiýetlerinden Türkmenistana berilýän ähli ynsanperwer kömegini bes etmegini talap edýär. Geňeş ozal Türkmenistany tankytlady, ýöne bu ýurda berilýän kömegiň azaldylmagy baradaky talap ilkinji gezek öňe sürülýär.

Centran

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...