Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ-nyň Halkara dini azatlyk komissiýasy talap etdi.

ABŞ-nyň Halkara dini azatlyk komissiýasy talap etdi.

Geňeş, Ak tamda eden ýüzlenmesinde Türkmenistanda diňe sünni musulmanlara we rus prawoslaw hristiançylygyna rugsat berilýändigini görkezýär. Beýleki dinleriň yzyna eýerýänler yzarlanýar we beýleki dinlere degişli ähli edebiýatlar konfiskasiýa edilýär.

Ýurduň prezidenti Saparmyrat Nyýazow metjitlerde we ybadathanalarda okamaga mejbur edýän "Ruhnama" kitabyny ýazdy. Şunuň bilen baglylykda ABŞ-nyň Halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy ABŞ-nyň häkimiýetlerinden Türkmenistana berilýän ähli ynsanperwer kömegini bes etmegini talap edýär. Geňeş ozal Türkmenistany tankytlady, ýöne bu ýurda berilýän kömegiň azaldylmagy baradaky talap ilkinji gezek öňe sürülýär.

Centran

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.