Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanda wyždan azatlygy barada alada edýär, ýöne öňegidişlige ynanýar.

 Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanda wyždan azatlygy barada alada edýär, ýöne öňegidişlige ynanýar.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanda dini azatlyk bilen baglanyşykly ýagdaýdan "aladalanýar", ýöne bu ugurda öňegidişlige umyt baglaýar. ABŞ-nyň Halkara dini azatlyk komissiýasynyň wekiliýeti bäş gün Türkmenistanda bolup, ýurduň prezidenti we dini jemagatlaryň wekilleri bilen duşuşdy. ABŞ-nyň ilçihanasynyň beýanynda "Türkmenistan hökümeti komissiýany mähirli kabul etdi we iki tarap hem ýurtdaky dini azatlygyň ýagdaýy barada aç-açan pikir alyşdy" -diýdi.

Hasabatda komissiýanyň başlygy Maýkl Kromartiniň sözlerine salgylanyp, "Türkmenistanyň azlykdaky dini jemagatlarynyň agzalary bilen hem duşuşdyk we eşiden teswirlerimiz bizi aladalandyrdy ... Hökümet wekilleri bilen duşuşyklarymyz oňyn boldy we öňegidişlige ygrarlydyklaryna umyt edýäris" -diýdi.

Geçen ýylyň ahyrynda aradan çykan Saparmyrat Nyýazowyň dolandyryşy astynda Türkmenistan köplenç başgaça pikirleri we dini azatlyklary basyp ýatyrýardy. Ýurduň täze lideri Gurbanguly Berdimuhammedow ozalky syýasatlarynyň netijelerini azaltmak üçin birnäçe ädim ätdi, emma Türkmenistanyň ilaty berk gözegçilik astynda saklanýar we daşarky dünýäden üzňe diýen ýaly.

Iýul aýynyň ahyrynda halkara adam hukuklary guramasy “Amnesty International” guramasy türkmen häkimiýetlerini dini sebäplere görä goşunda gulluk etmekden ýüz öwüren Iýegowa şaýatlaryna garşy şertli hökümi ýatyrmaga çagyrdy.

Şol bir wagtyň özünde, ABŞ-dan komissiýanyň gelmeginiň öňüsyrasynda Nyýazowyň döwründe uzak möhletleýin azatlykdan mahrum edilen öňki müfti türmeden boşadyldy. Indi hökümetiň dini meseleler boýunça komitetinde işleýär.

"Geňeş umytlara ynanmasa, biz bu ýerde bolmazdyk. Höweslendiriji alamatlar bar, ýöne edilmeli işler kän. Türkmenistan hökümeti, Türkmenistanyň konstitusiýasynda we adam hukuklary boýunça halkara kanunlarynda göz öňünde tutulan dini azatlyklar baradaky borçnamalaryny doly ýerine ýetirer diýip umyt edýäris "- diýip ABŞ-nyň ilçihanasy Argueň sözlerine salgylanyp aýdýar.

Reýter

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“