Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

“Serhetsiz habarçylar” aktiwistleri ÝB-Merkezi Aziýa sammitinde Türkmenistanyň ilçihanasyny ele geçirdiler.

 “Serhetsiz habarçylar” aktiwistleri ÝB-Merkezi Aziýa sammitinde Türkmenistanyň ilçihanasyny ele geçirdiler.

2008-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda ÝB-Merkezi Aziýa sammitiniň açylyş dabarasy mynasybetli, "Serhetsiz habarçylar" guramasynyň wekilleri Pariždaki Türkmen ilçihanasynyň binasyny eýeledi we ol ýerde iki sagatlap türkmen žurnalisti Annagurban Amanglyjowyň we adam hukuklary aktiwisti Sapardurdu Hajyýewiň boşadylmagyny talap etdiler. Şeýle hem Ynsan hukuklaryny goraýjylar 2006-njy ýylda aradan çykan "Azatlyk" radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowanyň türmedäki ölümi üçin düşündiriş talap etdiler. Ilçihananyň işgärleri adam hukuklary guramasynyň aktiwistlerini ilçihanadan çykarmak haýyşy bilen polisiýa ýüz tutdy.

“Biz fransuz žurnalistiniň dokumental film görkezmegine kömek edenligi üçin iki ýyl türmede oturan Annagurban Amanglyjow bilen Sapardurdu Hajyýewiň derrew boşadylmagyny talap edýäris. Türkmen häkimiýetleri žurnalistlere we hökümetiň aşa awtoritar syýasatlaryny tankytlaýanlara repressiýalary bes etmeli "-diýip "Serhetsiz habarçylar" yglan etdiler.

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň gatnaşýan Ýewropa Bileleşigi / Merkezi Aziýa sammiti mynasybetli, “Serhetsiz habarçylar” guramasynyň wekilleri türk diplomatlaryndan birine talaplaryny Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine ýetirmegini haýyş etdiler.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen Parižde duşuşýan Fransiýanyň Daşary işler ministri Bernard Kuçner öz habarnamalarynyň birinde Annagurban Amanglyjowyň we Sapardurdu Hajyýewiň boşadylmagy baradaky talabyny berjekdigini aýtdy.

Iki ýyl ozal "Azatlyk" radiosynyň habarçysy 58 ýaşly Ogulsapar Myradowa türkmen türmesinde gynamalardan öldi. Ol fransuz telewideniýesiniň žurnalistine hasabat taýýarlamaga kömek edenligi üçin alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. Halkara jemgyýetçiliginiň ençeme talaplaryna garamazdan türmede žurnalistiň ölümi bilen baglanyşykly derňew hiç haçan geçirilmedi. Ol 2006-njy ýylda Annagurban Amanglyjow we Sapardurdu Hajyýew bilen bilelikde tussag edilipdi. Olaryň kazyýet işi ýapyk gapylar arkasynda geçirildi. Hatda aklawça hem kazyýet işine gatnaşmaga rugsat berilmedi. Amanglyjow we Hajyýew 6 we 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ykballary barada henizem maglumat ýok.

rsf.org

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....