Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ynsan hukuklaryny goraýjylar Ogulsapar Myradowanyň ölümini ganhor hasaplaýarlar.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar Ogulsapar Myradowanyň ölümini ganhor hasaplaýarlar.

Halkara žurnalistika we adam hukuklary guramalary "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugynyň işgäri Ogulsapar Myradowanyň tussaglygyndaky ölüminden aşa alada bildirdi. Türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täjigül Begdmedowa, Myradowanyň türkmen häkimiýetleri tarapyndan syýasy repressiýalaryň pidasyna öwrülendigine ynanýar. 58 ýaşly Myradowa iýun aýynda tussag edildi. Aklawçylara ony görmäge rugsat berilmedi. Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, psihotrop neşe serişdeleri ony ters hereketleri boýun almaga mejbur etmek üçin ulanyldy.

Awgust aýynda Myradowa bikanun ok saklamakda aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. Myradowanyň ölüminiň sebäbi belli däl. Şahsyýetini resmi anyklamak üçin garyndaşlary şu gün morga çagyryldy. Halkara hukuk goraýjy aktiwistler Myradowanyň ykbaly barada aşa alada bildirýärler. Ölümini eşiden Mydarowanyň garyndaşlaryna lukmançylyk barlagyndan ýüz öwürdiler. Olar hemişe gözegçilik astynda. Myradowanyň ozal işlän türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begdmedowa, türkmen häkimiýetleriniň ähli hereketleriniň, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň bir işgäriniň öldürilendigini görkezýändigini nygtaýar: “Eger bu adaty ölüm bolsa, onda näme üçin Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri howsala düşdüler?? Näme üçin tussag edilenleriň hiç birini üç aý bäri görmediler - ne Myradowa, ne Amanglyjow, ne-de Hajyýew?

Myradowanyň gynamalardan we sütemlerden soň zorlukly ölendigini aýtmaga ähli esaslarymyz bar." Täjiül Begdmedowa tussag edilen pursatyndan başlap, Myradowanyň we özi bilen tussag edilen adam hukuklaryny goraýjylaryň hukuklarynyň gödek bozulandygyny, netijede žurnalistiň ölümine sebäp bolandygyny belleýär.

Mundan başga-da, agyr soraglara sezewar edilendikleri, psihologiki basyşlara sezewar edilendigi, aklawçylara haýbat atylýandygy, garyndaşlarynyň kazyýete çykmagyna rugsat berilmeýändigi habar berildi. Kazyýetden soň, Türkmenistanyň kanunçylygynda suddan soň tussagyň garyndaşlaryny görmäge hukugy bar, şu wagta çenli olara baryp görmäge rugsat berilmeýän bir maddanyň ýokdugyna garamazdan. Garyndaşlary hatda tussaglaryň iberilen Ýaşlyk şäherine-de baryp gördüler. Emma ol ýerde Ýaşlyk koloniýasynyň başlygy duşuşyk bermekden ýüz öwürdi we Milli howpsuzlyk ministrliginiň gadagançylygyna salgylandy.

"Azatlyk" radiosyndan žurnalisti syýasy sebäpli öldürüldi. "

Andreý Şarogradskiý

svobodanews.ru

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...