Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili "Azatlyk" radiosynyň žurnalistlerine garşy bildirilýän ähli aýyplamalaryň ýatyrylmagyny talap edýär.

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili "Azatlyk" radiosynyň žurnalistlerine garşy bildirilýän ähli aýyplamalaryň ýatyrylmagyny talap edýär.

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili "Azatlyk" radiosynyň žurnalistlerine garşy bildirilýän ähli aýyplamalaryň ýatyrylmagyny talap edýär.

Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň metbugat azatlygy boýunça wekili Mikloş Haraşti Türkmenistanyň hökümeti Erkin Ýewropa / Azatlyk Radiosynyň žurnalistleri Rahym Esenowa we Aşyrguly Baýryýewiň garşysyna bildirilýän ähli aýyplamalary ýatyrmaly diýdi.

Esenow bilen Baýryýew, Russiýadan Esenowyň Türkmenistanda gadagan edilen romanyny "kontrabanda bilen getirmekde" aýyplanýar.

ÝHHG, MEDIA AZATLYGY BOÝUNÇA WEKILI, TÜRKMEN ŽURNALISTLERI BARADA AÝYPLAMALARYŇ ÝATYRYLMAGYNY TALAP EDÝÄR

WENA, 2004-nji ýylyň 6-njy apreli. ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili Mikloş Haraşti, Türkmenistan hökümetinden degişlilikde 2004-nji ýylyň 26-njy fewralynda we 1-nji martynda Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan tussag edilen Rahym Esenowa we Aşyrguly Baýryýewe garşy ähli aýyplamalary ýatyrmagyny isledi. Ikisi-de Erkin Ýewropa radiosynda işledi. Soňra boşadylandyklaryna garamazdan, kazyýet işi boýunça derňew dowam edýär we olara daşary ýurda gitmezlik barada kepilnama gol çekdirildi.

Döwlete degişli däl habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, olara bildirilýän aýyplamalar Russiýadan jenap Esenowyň Türkmenistanda gadagan edilen romanyndan "kontrabanda sebäpli getirilen" hereketi bilen baglanyşykly.

Mikloş Haraşti Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowa ýazan hatynda: "Helsinki jemleýji kanuny kabul edileli bäri maglumat we pikirleriň erkin ýaýramagynyň, şeýle hem söz azatlygynyň ähmiýetine aýratyn ünsi çekdi" -diýdi. Soňky onýyllyklaryň dowamynda bu hukuklar ÝHHG-nyň borçnamalarynda birnäçe gezek tassyklandy, şol sanda, ÝHHG-a gatnaşýan döwletleriň serhedinde çap edilen materiallaryň has erkin we has giň ýaýramagyna ünsi jemleýär. Türkmenistanyň raýaty tarapyndan ýazylan roman meselesinde bu ýagdaý hasam tebigy bolup görünýär. "

Ýazyjy we öňki dissident Mikloş Haráştiniň özi 1973-nji ýylda dogduk ýeri Wengriýada “Işçiler döwletinde bir işçi” atly kitabynyň golýazmasyny “kontrabanda” sebäpli tussag edilipdi.

ÝHHG-nyň wekili jenap Esenow bilen jenap Baýryýewiň ýakyn wagtda professional žurnalistik işlerini dowam etdirip biljekdigine we Türkmenistan hökümetiniň garşysyna bildirilýän aýyplamalary ýatyrmak bilen Helsinkiniň ruhuna döredijilikli goşant goşup biljekdigine umyt bildirdi.

Waşington faýly.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....