Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan ýurtdaky ruslaryň hukuklary bilen ýagdaýy güýz aýyna çenli gowulaşdyrmagy wada berdi.

Türkmenistan ýurtdaky ruslaryň hukuklary bilen ýagdaýy güýz aýyna çenli gowulaşdyrmagy wada berdi.

Türkmenistan, Russiýany rus dilinde gürleýän ilatyň hukuklaryny gowulandyrmak üçin çäreleri görjekdigine ynandyrdy. Bu barada duşenbe güni Russiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ýuriý Fedotow “Interfaks” bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy.

Onuň sözlerine görä, şeýle kepillikleri göz öňünde tutup, Russiýa Federasiýasy BMG-nyň Ženewada Adam hukuklary boýunça komissiýasynyň Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagy baradaky kararyň 60-njy mejlisinde ses bermekden saklanmagy maksadalaýyk hasaplady.

Ministriň orunbasary: ​​"Aslynda, ýurt diýilýän kararlaryň, esasanam BMG Adam Hukuklary Komissiýasynyň hakyky ýagdaýyny gowulaşdyryp bilmejekdiginden ugur alýarys. Şonuň üçin Russiýanyň diplomatiýasy käbir problemalary bar bolan ýurtlar, şol sanda rus dilli ilat bilen aýratyn işlemeklige esasy ünsi çekýär".

Fedotow bu meselede "türkmen tarapy bilen aragatnaşyk saklanýandygyny" aýtdy. "Biz tarapyndan bildirilen birnäçe aladalar sebäpli Türkmenistandaky watandaşlarymyzyň ýagdaýyny gowulandyrmak üçin degişli çäreleriň görüljekdigine kepillik aldyk".

Şuny göz öňünde tutup, Russiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary "bu karara ses bermekden saklanmak maksadalaýyk hasaplandy" -diýdi.

Fedotow "Şol bir wagtyň özünde bu meseläniň güýzde BMG Baş Assambleýasynyň 59-njy mejlisinde ýüze çykyp biljekdigini" aýtdy.

Rus diplomaty "Soňra ähli ýagdaýlary we ilkinji nobatda watandaşlarymyzyň hukuklary bilen baglanyşykly hakyky ýagdaýy göz öňünde tutup karar bereris" -diýdi.

Geçen ýylyň 10-njy aprelinde goşa raýatlygyň käbir meselelerini çözmek baradaky 1993-nji ýyldaky şertnamanyň ýatyrylmagy barada rus-türkmen teswirnamasyna gol çekildi. Soňra Türkmenistanyň başlygy birtaraplaýyn karara gol çekdi, şoňa laýyklykda goşa raýatlyk alan adamlar iki aýyň içinde partiýalaryň biriniň raýatlygyny saýlamaly.

Şeýle-de bolsa, Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň ençeme gezek belläp geçişi ýaly, Russiýa tarapy 1993-nji ýyldaky Ylalaşygy dogry hasaplaýar we ýatyrylmagy baradaky teswirnama yza çekilmeýär we raýatlyk pudagyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrmak üçin döredilip, hereket başlandan soň bolup biler.

Türkmen tarapynyň rus dilli raýatlaryň hukuklaryna hormat goýmak ugrundaky hereketleri Russiýada negatiw reaksiýa döretdi.

Geçen ýylyň iýun aýynda Döwlet Dumasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly berk beýanat berdi. Deputatlar prezidenti we Türkmenistanyň hökümetini goşa raýatlygy bolan adamlar üçin rus ýa-da türkmen raýatlygyny hökmany saýlamak baradaky talaplary aýyrmaga çagyrdy.

Mejlis agzalary, türkmen ýolbaşçylarynyň ýurtdaky rus dilindäki bilim ulgamyny ýok etmek we daşary ýurtly, ilkinji nobatda rus, habar beriş serişdeleri tarapyndan maglumat elýeterliligini çäklendirmek baradaky çärelerine "çuňňur gahar" bildirdiler.

Rus resmiler bu ýurduň rus dilli ilatynyň Russiýa bilen gatnaşyklarynyň ösmegine negatiw garaýyşlary sebäpli türkmen häkimiýetlerini tankytladylar.

Daşary işler ministriniň birinji orunbasary Eleonora Mitrofanowa "Gynansagam, türkmen häkimiýetleri rus dilli raýatlarynyň Russiýa bilen ýakyn aragatnaşyklaryna negatiw garaýarlar" -diýdi.

Türkmenistanda goşa raýatlygyň ýatyrylmagy barada aýdyp, "türkmen häkimiýetleriniň goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy baradaky teswirnamany tassyklamaýandygy sebäpli, türkmen häkimiýetleriniň eden hereketleriniň bikanundygyny" aýtdy.

NEWSru.com

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....