Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda bilim: sözlerden amallara geçmegiň wagty geldi.

Türkmenistanda bilim: sözlerden amallara geçmegiň wagty geldi.

Bilim ulgamynda wada berlen üýtgeşmeler baradaky şatlyk birneme azaldy. Indi mugallymlar, mekdep müdirleri we ýerli bilim bölüminiň hünärmenleri anyk soraglar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar: Mugallymlaryň arasynda sagat nädip bölüner? Öň işden aýrylan daşary ýurt diplomlary bolan hünärmenler işe gaýdyp gelermi? Ýurduň ähli okuw jaýlarynda aýylganç ýetmezçilik edýän pensiýa çykan tejribeli mugallymlara işe gaýdyp gelmek teklip edilermi? We ş.m. we ş.m.

Şu wagta çenli bularyň hemmesiniň nähili çözüljekdigini bilim edaralarynyň ýolbaşçylary ýa-da mugallymlar bilmeýär. Mekdep mugallymlarynyň iş ýüki azalar, şonuň netijesinde sapaklara taýýarlyk görmekde we yzda galan okuwçylar bilen işlemek üçin has köp wagt sarp edip bilerler. Beýleki tarapdan, häzirki wagtda köp mekdepde hepdede 30 sagatdan köp bir biolog, himik, geograf işleýär. 10-njy synplar açylsa, bu hünärmenler üçin sagat sany hasam köpeler. Täze mugallymlary nireden tapmaly? Şol bir wagtyň özünde, türkmen diliniň we edebiýatynyň mugallymlarynyň we soňky wagtda bolsa Ruhnama sapagynyň mugallymlarynyň sany gaty köp.

Bir ýyl mundan ozal pensiýa çykan Daşoguz welaýatynyň oba mekdepleriniň geografiýa mugallymy: "Ýakynda mekdebiň zawujy maňa jaň etdi we hepdede azyndan 10 sagat işe gitmäge razy boljakdygymy sorady. "Bu barada pikir etjekdigime jogap berdim, ýöne soňky ýyllarda döredilen mekdebe dolanmak islemeýärdim"- diýip gürrüň berdi.

- "Soňky on ýylda bilimi özgertdik, has dogrusy, ony ýok etdik, emma ýoýulmalary ýok etmek we ýalňyşlyklary bir ýylda düzetmek isleýäris!" -diýip Daşoguzdan rus dili we edebiýaty mugallymy aýdýar. “Bu beýle däl we biz tutuş türkmen biliminiň uzak möhletleýin dikeldilmegine taýyn bolmaly. Meniň pikirimçe- men takmynan 20 ýyl bäri mekdeplerde işleýärin - mekdebimiziň aýylganç betbagtlygy mugallymlaryň biperwaýlygy we sowuk-sala çemeleşmeleri boldy. Köpümiz esasy zady - öwretmek islegini ýitirdik. Biriniň işine täzeden gyzyklanmak we okuwçylara bilim bermek islegi üçin köp wagt we güýç gerek bolar. ”

Nasiba N. Urgençdäki (Özbegistan) pedagogika institutyny gutardy we sebitdäki etnik özbekleriň ykjam ýaşaýan S.Nyýazow etrabynda (öňki Daşoguz etraby) mekdepde mugallymçylyk etdi. Üç ýyl ozal bu ýaş zenan 1993-nji ýyldan soň alnan daşary ýurt diplomy sebäpli işinden aýryldy. Daşary ýurt uniwersitetlerini gutaran beýleki mugallymlar ýaly, mekdebe işe gaýdyp alarlarmy diýip gyzyklanýar.

Bilim işgärleri okuw ýylynyň ahyryna we tomus başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Mugallymlar täze prezidentiň isleglerini kanagatlandyrar we mugallymlary tomusky dynç alyşyň öňki dowamlylygyna gaýtaryp berer diýip umyt edýärler. Olaryň pikiriçe, mynasyp dynç alyş mugallymlara täze okuw ýylynda täze güýç bilen işe başlamaga mümkinçilik berer.

TIPÇ

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“