Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň adam ölçegleri.

Türkmenistanyň adam ölçegleri.

ÝHHG-nyň adam ölçegleri boýunça soňky ýygnagynda Türkmenistana has köp üns berilýändigine garamazdan, synçylar guramanyň agza döwletleri bu ýurda göni basyş edýänçä ýagdaýyň gowulaşmajakdygyna ynanýarlar.

Geçen hepde Warşawada ÝHHG-nyň adam ölçegleri boýunça deslapky ýygnagy tamamlandy, ÝHHG-a agza ýurtlaryň wekilleri köp sanly beýleki meseleleriň arasynda türkmen oppozisiýa liderleri, adam hukuklary aktiwistleri we Türkmenistanda adam hukuklary meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Bu ýyl, NBCA çeşmeleriniň belleýşi ýaly, bu çärä Türkmenistana wekilçilik edýänler has köp bolup, ýurtdaky häzirki adam hukuklary ýagdaýyny düşündirdiler.

Türkmenistan boýunça hünärmenleriň biri bu ÝHHG çäresiniň ähmiýeti barada öz pikirini şeýle paýlaşdy: “ÝHHG-nyň her ýylky forumy ... adaty adamy döwlet maşynynyň öňünde goldamak we goramak üçin zerurdyr. Türkmenistanda adam hukuklaryny goramagyň şeýle mehanizmi bolmasa, raýatlar türkmenbaşy rejimi demokratik dünýä jemgyýetçiliginiň goldawyndan peýdalanýar diýen pikirde bolup bilerler. "

Şol bir wagtyň özünde Warşawada türkmen adam hukuklaryny goraýjylar dünýä jemgyýetçiligini ÝHHG-a gatnaşýan döwlet tarapyndan Ähliumumy Adam Hukuklary Jarnamasynyň bozulmagyna ýol bermezlige we oňa garşy degişli sanksiýalary görmäge çagyrdy.

Mundan başga-da, sürgündäki türkmen oppozisiýasy bolan Türkmenistan Respublikan partiýasynyň (TRP) wekilleri ÝHHG merkeziniň Aşgabatdaky işini tankytladylar.

Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa, Türkmenistanda dolandyryjy rejime has güýçli basyş etmegiň zerurdygyny aýtdy. Begmedowa NBCA-a beren interwýusynda: "Türkmen ýolbaşçylary halkara guramalarynyň, şol sanda ÝHHG-nyň dürli teswirlerine täsir bildirmezlik we jogap bermezlik mümkinçiligine köpden bäri düşünip gelýärler."

Begmedowa, şeýle hem ÝHHG-nyň ýolbaşçylygynyň ýyllyk üýtgemeginiň diňe wagtlaýyn çäreleriň görülmegine we guramanyň meýilleşdirilen ileri tutulýan ugurlarynyň durmuşa geçirilmeýändigine ynanýar. Mundan başga-da, Türkmenistandaky ýagdaý ÝHHG-a gatnaşýan döwletleriň bähbitlerine gönüden-göni täsir etmeýänligi sebäpli, olaryň hiç biri-de Türkmenistana garşy berk sanksiýalary ulanmaz.

Goşmaça täsir mehanizmi hökmünde Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy adam hukuklaryna işjeň gözegçilik etmegi teklip edýär.

(NBCA sebitdäki dürli syýasy teswirçilerden teswirleri we derňewleri berýär.) IWPR

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....