Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda migrasiýa gullugy pasport üçin nobata durup boljak web sahypasyny açdy.

 Türkmenistanda migrasiýa gullugy pasport üçin nobata durup boljak web sahypasyny açdy.

Görnüşi ýaly, begenmek üçin entek ir. Bu hyzmat tölegli we oňa girip bolmaýar. Belki, bu wagtlaýyn, ýöne Aşgabatda daşary ýurtda ýaşaýan we pasport almaga / täzelemäge hukugy bolan türkmen raýatlary barada resmi hiç zat aýdylmaýar.

Olaryň käbirleriniň pasportlarynyň möhleti gutardy, beýlekileriň ýitdi, bir başgalarynyň bolsa köne görnüşli pasporty bar. Bu raýatlaryň käbiriniň daşary ýurtlarda çagalary boldy we ene-atalar turkmen diplomatlaryndan täze doglan çagalara pasport alyp bilmeýärler. Bu çagalaryň käbiri eýýäm ýetginjek ýaşa ýetdi.

Bularyň hemmesi awtomatiki usulda ýaşaýan ýurtlarynda bikanun migrantlara öwrüldi we köp sosial hukuklardan mahrum edildi. Ynsan hukuklaryny goraýjylar we habar beriş serişdeleri bu meselä birnäçe gezek ünsi çekdiler.

Häkimiýetler onlarça ýyl bäri bu meselä üns bermeýärler. Haçan-da aktiwistler daşary ýurtdaky konsullyk edaralaryndan pasport alyp bilmeýändikleri sebäpli nägilelik bildirip başlanda, häkimiýetler olary we garyndaşlaryna öýlerinde azar berip başladylar.

Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

Здравоохранение: мы не имеем права говорить о недостатках/Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli.
Здравоохранение: мы не имеем права говорить о недостатках/Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli.
Türkmen lukmançylygy: "Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli".
Türkmen lukmançylygy: "Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli".
 TÜRKMENİSTAN KAPILARI AÇILSIN! SUÇLULAR YARGILANSIN!
TÜRKMENİSTAN KAPILARI AÇILSIN! SUÇLULAR YARGILANSIN!
GİDEMEYEN VE KALAMAYAN TÜRKMENİSTANLILAR İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI
GİDEMEYEN VE KALAMAYAN TÜRKMENİSTANLILAR İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI
 SYÝAHAT ETMEK HUKUGYNDAN MAHRUM BOLAN TÜRKMENISTANLAR MESELESINI ÇÖZMEK ÜÇIN ÇAGYRYŞ.
SYÝAHAT ETMEK HUKUGYNDAN MAHRUM BOLAN TÜRKMENISTANLAR MESELESINI ÇÖZMEK ÜÇIN ÇAGYRYŞ.