Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda migrasiýa gullugy pasport üçin nobata durup boljak web sahypasyny açdy.

 Türkmenistanda migrasiýa gullugy pasport üçin nobata durup boljak web sahypasyny açdy.

Görnüşi ýaly, begenmek üçin entek ir. Bu hyzmat tölegli we oňa girip bolmaýar. Belki, bu wagtlaýyn, ýöne Aşgabatda daşary ýurtda ýaşaýan we pasport almaga / täzelemäge hukugy bolan türkmen raýatlary barada resmi hiç zat aýdylmaýar.

Olaryň käbirleriniň pasportlarynyň möhleti gutardy, beýlekileriň ýitdi, bir başgalarynyň bolsa köne görnüşli pasporty bar. Bu raýatlaryň käbiriniň daşary ýurtlarda çagalary boldy we ene-atalar turkmen diplomatlaryndan täze doglan çagalara pasport alyp bilmeýärler. Bu çagalaryň käbiri eýýäm ýetginjek ýaşa ýetdi.

Bularyň hemmesi awtomatiki usulda ýaşaýan ýurtlarynda bikanun migrantlara öwrüldi we köp sosial hukuklardan mahrum edildi. Ynsan hukuklaryny goraýjylar we habar beriş serişdeleri bu meselä birnäçe gezek ünsi çekdiler.

Häkimiýetler onlarça ýyl bäri bu meselä üns bermeýärler. Haçan-da aktiwistler daşary ýurtdaky konsullyk edaralaryndan pasport alyp bilmeýändikleri sebäpli nägilelik bildirip başlanda, häkimiýetler olary we garyndaşlaryna öýlerinde azar berip başladylar.

Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....