Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda migrasiýa gullugy pasport üçin nobata durup boljak web sahypasyny açdy.

 Türkmenistanda migrasiýa gullugy pasport üçin nobata durup boljak web sahypasyny açdy.

Görnüşi ýaly, begenmek üçin entek ir. Bu hyzmat tölegli we oňa girip bolmaýar. Belki, bu wagtlaýyn, ýöne Aşgabatda daşary ýurtda ýaşaýan we pasport almaga / täzelemäge hukugy bolan türkmen raýatlary barada resmi hiç zat aýdylmaýar.

Olaryň käbirleriniň pasportlarynyň möhleti gutardy, beýlekileriň ýitdi, bir başgalarynyň bolsa köne görnüşli pasporty bar. Bu raýatlaryň käbiriniň daşary ýurtlarda çagalary boldy we ene-atalar turkmen diplomatlaryndan täze doglan çagalara pasport alyp bilmeýärler. Bu çagalaryň käbiri eýýäm ýetginjek ýaşa ýetdi.

Bularyň hemmesi awtomatiki usulda ýaşaýan ýurtlarynda bikanun migrantlara öwrüldi we köp sosial hukuklardan mahrum edildi. Ynsan hukuklaryny goraýjylar we habar beriş serişdeleri bu meselä birnäçe gezek ünsi çekdiler.

Häkimiýetler onlarça ýyl bäri bu meselä üns bermeýärler. Haçan-da aktiwistler daşary ýurtdaky konsullyk edaralaryndan pasport alyp bilmeýändikleri sebäpli nägilelik bildirip başlanda, häkimiýetler olary we garyndaşlaryna öýlerinde azar berip başladylar.

Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Türkmenistanyň hökümeti ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.