Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda migrasiýa gullugy pasport üçin nobata durup boljak web sahypasyny açdy.

 Türkmenistanda migrasiýa gullugy pasport üçin nobata durup boljak web sahypasyny açdy.

Görnüşi ýaly, begenmek üçin entek ir. Bu hyzmat tölegli we oňa girip bolmaýar. Belki, bu wagtlaýyn, ýöne Aşgabatda daşary ýurtda ýaşaýan we pasport almaga / täzelemäge hukugy bolan türkmen raýatlary barada resmi hiç zat aýdylmaýar.

Olaryň käbirleriniň pasportlarynyň möhleti gutardy, beýlekileriň ýitdi, bir başgalarynyň bolsa köne görnüşli pasporty bar. Bu raýatlaryň käbiriniň daşary ýurtlarda çagalary boldy we ene-atalar turkmen diplomatlaryndan täze doglan çagalara pasport alyp bilmeýärler. Bu çagalaryň käbiri eýýäm ýetginjek ýaşa ýetdi.

Bularyň hemmesi awtomatiki usulda ýaşaýan ýurtlarynda bikanun migrantlara öwrüldi we köp sosial hukuklardan mahrum edildi. Ynsan hukuklaryny goraýjylar we habar beriş serişdeleri bu meselä birnäçe gezek ünsi çekdiler.

Häkimiýetler onlarça ýyl bäri bu meselä üns bermeýärler. Haçan-da aktiwistler daşary ýurtdaky konsullyk edaralaryndan pasport alyp bilmeýändikleri sebäpli nägilelik bildirip başlanda, häkimiýetler olary we garyndaşlaryna öýlerinde azar berip başladylar.

Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....