Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK GÜÝÇLERINIŇ Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň tussag edilmegi bilen baglanyşykly ýüzlenmesi.

TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK GÜÝÇLERINIŇ Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň tussag edilmegi bilen baglanyşykly ýüzlenmesi.

Soňky birnäçe günüň dowamynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowa, adam hukuklary aktiwistleri Annagurban Amanglyjow we Ýelena Öwezowa Aşgabatda tussag edildi. Tutulmalar Nyýazowyň gizlin gullugynyň adaty görnüşinde geçirildi, hiç hili aýyplama, resminamalar bolmazdan, olar gelip, alyp gitdiler. Şol bir wagtyň özünde Sapardurdy Hajyýew hem tussag edildi. Ogulsapar we Sapardurdy, JSH "WATAN" Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzasy Annadurdy Hajyýewiň we Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedowanyň garyndaşlary.

Bu, Nyýazow rejiminiň raýat inisiatiwasyna, söz azatlygyna we häkimiýetleriň hereketleri bilen islendik düşünişmezligi beýan etmegine garşy yzygiderli dowam edýän repressiýalaryň ýene bir topary.

O. Myradowa, A. Amanglyjow we Ýe.Öwezowa ýurtda bolup geçýän wakalary, gumanitar we adam hukuklary işlerini beýan etmek bilen meşgullandylar we syýasy çärelere gatnaşmadylar. 19-njy iýunda türkmen telewideniýesinde köpçüligiň öňünde çykyş eden Nyýazow häkimiýetleri olary döwlet ulgamyny agdarmakda aýyplady. Häzirki wagtda Türkmenistanda garaşsyz maglumatlar, adam hukuklary we ynsanperwerlik işleri döwleti agdarmak synanyşygy bilen deňdir. Bular terrorçy we repressiw döwletiň aýdyň alamatlary. S.Nyýazowyň rejimi-Uly Terroryň rejimi.

Dowam edýän kanunsyzlyk ünsiz galmaly däldir. Gijikdirmek saglygyňy ýitirmek we tussag edilen bigünä adamlaryň janyna howp abanýandygy sebäpli derrew gatyşmagyň zerurdygyna ünsi çekýäris.

Biz hökümete we ABŞ Kongresine, Ýewropa ýurtlarynyň hökümetlerine, Ýewropa Parlamentine we ÝHHG-a gyssagly ýagdaýda ýüz tutup, O. Myradowany, A.Amanglyjowy, Ýe.Öwezowany we S.Hajyýewi boşatmak üçin S.Nyýazowa basyş edýäris. Adam hukuklary boýunça öňdebaryjy guramalaryň, hemişe bolşy ýaly, bikanun tussag edilenleri boşatmak üçin ähli tagallalary etjekdigine ynanýarys. Ýöne, şeýle hem, sebitdäki adam hukuklarynyň berjaý edilmegine gözegçilik edilmegi talap edilýän demokratik ýurtlaryň hökümetleri we parlamentleri we ÝHHG-nyň derejesinde goldanylsa, edýän tagallalarynyň has-da täsirli boljakdygyna ynanýarys.

Bikanun tussag edilen adamlar boşadylanda, esasanam ABŞ Kongresinden Nyýazow rejimine täsirli basyşyň mysallary bar. Tejribe, Günbatar tarapyň berk, tutanýerli we yzygiderli pozisiýasynyň aýgytly ähmiýete eýedigini we Nyýazowyň şeýle ýagdaýlarda hemişe yza çekilýändigini görkezýär. Bu çemeleşmäniň bu gezek hem ulanylmagyna çagyrýarys.

Türkmenistanyň "WATAN" jemgyýetçilik-syýasy hereketi.

Hudaýberdy Orazow.

Respublikan partiýa.

Hanamow Nurmuhamhammet.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.