Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: bu ýerde kim ýaşamaly.

Türkmenistan: bu ýerde kim ýaşamaly.

Türkmenistanyň prezidenti S.Nyýazow beýleki bir gün Ministrler Kabinetiniň mejlisinde eden çykyşynda ilatyň arasynda “gitmek” ýagdaýyndan habarlydygyny aýtdy. “Adamlaryň Türkmenistandan çykýandygyny bilýärin. Bolýar. Bu ýerde ýaşajak birini taparyn "-diýdi.

Şeýle-de bolsa, döwlet baştutany raýatlaryny beýle aňsat daşary ýurda goýbermek islemeýär. S.Nyýazowyň şol bir ministrler kabinetiniň mejlisinde 2006-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkiýä we Birleşen Arap Emirliklerine çykyş wizalaryny girizmek kararyna gelendigine baha bermek bolar. Mundan başga-da, dekabr aýynyň başyndan bäri ähli gümrük postlarynda "migrasiýa hyzmaty" nokatlary döredildi. Şu wagta çenli bir tarapdan Türkmenistan we Türkiýe bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda aşakdaky düzgünler güýje girdi: beýleki tarapdan Türkmenistanyň ýaşaýjylary, bu ýurtlara gelenlerinde bir aýlap girelgesinde wiza aldylar. Habarçymyz Oraz Saryýewiň sözlerine görä, Türkiýede we Birleşen Arap Emirliklerinde işlemäge gidenleriň köpüsi wagtynda gelmän, şol ýerde işlemek üçin galypdyr. Türkmenistany terk edenleriň arasynda Aşgabatdaky güýç ýakyn wagtda üýtgär diýip umyt edip, daşynda kyn günleriň geçmegine garaşmak isleýänler bar. Şol bir wagtyň özünde, habarçynyň pikiriçe, bu adamlar asla syýasy oppozisiýa degişli däl. Şol wagta çenli respublikany Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri üçin hemişelik ýaşamak üçin terk eden Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýene bir topary, dürli milli azlyklar bolup, respublikanyň özünde diskriminasiýa şertlerinde ýaşamak islemeýänler. Türkiýä we arap ýurtlaryna barýan ýol, köpler üçin, mysal üçin Russiýa garanyňda arzan, has ýönekeý we geljegi uly ýalydy.

Şeýle-de bolsa, indi beýle myhman işçiler we wagtlaýyn migrantlar respublikasyna gaýdyp baranda çynlakaý kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup bilerler. Ýokarda agzalan “migrasiýa gullugynyň” işgärleri, Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda günäkärlenýän hökmünde daşary ýurtdan gelýän daşary ýurt wiza düzgünini bozýanlary göni kazyýet zalyna ibermäge haklydyr.

Mundan başga-da, habarçymyz Oraz Saryýewe Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bir çeşmesiniň aýdyşy ýaly, S.Nyýazow hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna şeýle migrantlary öz watanlaryna zor bilen yzyna gaýtarmak üçin çäreleri görmegi buýurdy. Çeşmäniň habaryna görä, bu maksat bilen Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň 40 töweregi işgäri Türkiýä, 50-den gowragy bolsa BAE-e geldi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň köp sanly wekili Russiýa iberildi.

W.Wolkow, O.Saryýew.

"Doýçe Welle".

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....