Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Bloger we aktiwist Jumasapar Dädebaýew zor bilen Turkieden kowuldy!

Bloger we aktiwist Jumasapar Dädebaýew zor bilen Turkieden kowuldy!

Stambuldaky Merkezi Aziýa aktiwistleri munuň alnyp gaçylandygyna ynanýarlar

Düýn agşam mälim bolşy ýaly, Stambulda ýaşaýan blogçy we raýat aktiwisti Jumasapar Dadebaýew geçen hepde Özbegistana zor bilen deportasiýa edildi. Bu barada adwokat Abdulhalim Yilmaz tarapyndan Türkmen Helsinki Fonda habar berildi.

Karakalpakstandan bolan etniki türkmen Dadebaýew soňky ik i ýylda türkmen we garagalpak demokratik hereketlerine işjeň gatnaşdy. Birnäçe ýyl ozal Özbegistan Interpolyň üsti bilen gözlenýän sanawyny "terrorçylykda" aýyplap yglan etdi. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda polisiýa türkmen aktiwistleriniň ýygnanyşygynyň öňüni almak üçin öňüni alyş çäreleri wagtynda Stambulda Dadebaýewi tussag etdi. Alty aýdan soň, kazyýetiň karary bilen deportasiýa merkezinden boşadyldy.

17-nji dekabrda aktiwist Stambulyň Kadikoý etrabynda Oguz Medeniýet, Hyzmatdaşlyk we Bilim guramasynyň ofisinden çykanda, näbelli adamlaryň yzyna düşendigingi gördi, soň bolsa tanyşlary bilen söhbetdeşlikde olary "Özbek ýörite hyzmatlarynyň wekilleri" diýip atlandyrdy. Polisiýa onuň çagyryşyna geldi, 20-nji dekabrda bolan waka barada prokuratura bellige alyndy. Şol gün türk häkimiýetleri onuň entek gaçybatalga bermek baradaky arzasyny kabul etdi.

Düýn "Memorial" Dadebaýewiň Özbegistanyň ýörite gullugy tarapyndan daşary ýurda işe alynmak synanyşygy bilen baglanyşykly 2016-njy ýyldaky wakalar baradaky ýatlamalaryny çap edip başlady.

Dadebaýewiň Stambuldaky tanyşlary 11-nji ýanwarda aragatnaşyk kesilendigini habar berdiler. Şondan bäri telefony öçük we sosial ulgamlardaky şahsy sahypalary täzelenmedi.

Aktiwist iň soňky gezek 10-njy ýanwarda irden Memorial bilen habarlaşyp, hekaýasynyň tekstine ownuk düşündirişler iberdi. Şol gün öýlänsoň, aklawçysy bilen habarlaşmaga synanyşdy.

Şu günler Stambulda ony tapmaga synanyşan Dadebaýewiň Türkiýedäki tanyşlary, zor bilen Özbegistana äkidilmeginden gorkýarlar. Düýn bu gorkular tassyklandy. Aklawçy Abdulhalim Yilmazyň alan maglumatlaryna görä 12-nji ýanwarda ýitirim bolan aktiwistiň Türkiýeden Özbegistana deportasiýa edilendigini aýtdy. Goşmaça maglumatlar anyklanýar. Abdulhalim Yilmaz ozal bir türk kazyýetiniň Dadebaýewiň Özbegistana sürgün edilmegini gadagan edendigini we bu kararyň henizem güýje girýändigini aýtdy.

Jumasapary tanaýanlaryň hemmesi meýletin gaýdyp gelmek meselesiniň bolup bilmejekdigine ynanýarlar. Özbegistanyň ýörite hyzmatlarynyň gatnaşmagynda Gazagystanda bolup geçen soňky wakalardan soň has işjeňleşen bikanun operasiýa barada aýdylýar.

Garagalpak oppozisiýasynyň wekilleri Özbegistandaky tarapdarlarynyň bikanun deportasiýa edilen aktiwistiň ykbaly barada maglumatlary anyklamaga synanyşjakdygyny habar berdiler.

Turkmen Helsinki Fond.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....