Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmeniň milli howpsuzlyk işgäri işgärlere we maliýe işlerine gözegçilik eder.

Türkmeniň milli howpsuzlyk işgäri işgärlere we maliýe işlerine gözegçilik eder.

Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bölüminiň başlygy Toýmyrat Hudaýberdyýew, Prezident Saparmyrat Nyýazowyň karary bilen Nebit we gaz senagaty we mineral serişdeler ministriniň orunbasary wezipesine bellendi. Onuň wezipeleri ministrlik bölümleriniň işgärleriniň saýlanmagyna we maliýe işlerine gözegçilik etmegi öz içine alar.

Respublikanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, penşenbe güni ýangyç we energiýa toplumyny özgertmek boýunça geçirilen ýygnakda prezident birnäçe işgär çalşygyny amala aşyrdy.

Şeýlelik bilen, Wise-premýer, Nebit we gaz senagaty we mineral serişdeler ministri Atamyrat Berdiýew wezipesinden aýryldy we Ykdysadyýet we maliýe ministri wezipesine bellendi. Öňki wezipelerinde bary-ýogy iki aý töweregi işledi we ýygnakda Berdiýewiň "pudagyň meselelerini gaty gowy bilmeýändigi" sebäpli bu wezipeden gitmek isleýändigini mälim etdi, sebäbi energiýa ulgamlary boýunça hünärmen bolup işleýärdi.

Ministrligiň täze başlygy, öňki ministriň orunbasary we “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy Gurbanmyrat Ataýew boldy.

Şu ýylyň dowamynda nebit we gaz pudagynyň köp sanly ýolbaşçysy, zawod müdirlerinden başlap, premýer-ministrleriň orunbasarlaryna çenli döwlet emlägini ogurlamak, para bermek we bikanun işleri ýerine ýetirmekden 15-25 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Oktýabr aýynyň ahyrynda premýer-ministrleriň biri 290 million dollar ogurlamakda aýyplanyp tussag edilende, Nyýazow nebit-gaz pudagynyň gurluşyny özgertmek kararyna geldi. Türkmenistanyň prezidenti "köpçülikleýin hyýanatçylykly peýdalanmaga we döwlet emläginiň ogurlanmagyna sebäp bolan pudagyň kemçiliksiz gurluşyny düýpgöter özgertmeli" diýdi.

Şol sebäpli respublikanyň ýangyç we energiýa toplumynyň ähli gurluşlaryna söwda amallary etmek gadagan edilýär we türkmen energiýa göterijilerini daşary ýurt bazarlaryna satmak diňe döwlet haryt biržasy arkaly amala aşyrylar. Mundan başga-da, ýurduň daşyndaky türkmen gazynyň esasy satyjysy- "Türkmennebitgaz" döwlet söwda korporasiýasy ministrligiň bir bölegi boldy we pudagyň önümlerini diňe içerki bazarda satyp biler.

Garaşsyzlyk döwründe Türkmenistanda ministrler kabinetiniň başlygynyň 80-den gowrak orunbasary, 130-a golaý ministr, sebitleriň we paýtagtyň 50-ä golaý ýolbaşçysy üýtgedi. Olaryň köpüsi tussag edildi, iş kesildi, türmede ýa-da sürgünde.

RIA habarlary.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.