Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türk jourlistleri Stambul howa menzilindäki ýagdaý bilen gyzyklandy.

 Türk jourlistleri Stambul howa menzilindäki ýagdaý bilen gyzyklandy.

10-njy awgustda ýüzlerçe türkmen migranty uçara münmek we watanyna dolanmak umydy bilen ýene howa menziline ýygnandy. 11-nji awgustda ir sagat 9-da Türkmenistana eksport uçuşynyň boljakdygy "Salamnews" onlaýn habar çeşmesi tarapyndan habar berildi.

Şeýle-de bolsa, uçuş näbelli sebäplere görä amala aşyrylmady (tassyklanmadyk maglumatlara görä, uçuş 11-12-nji awgust aralygynda gije garaşylýar). Türkmen howa gatnawynyň kassalarynda ýüzlerçe raýat “ätiýäç sanawyna ýazylmak” üçin nobata durýar. Häzirki wagtda ol ýerde 670 raýatyň familiýasy bar.

Türk neşiri DHA, aktiwistleriň we watandaşlarynyň haýyşy boýunça ýüz tutan ýagdaýy bilen gyzyklandy. Jurnalistler 13:00-a çenli howa menziline gelip migrantlar bilen söhbetdeşlik geçirdiler.

Bir ýaş türkmen raýaty pandemiýadan bäri öz watanyna gaýtmak üçin birnäçe gezek synanyşandygyny, ýüzlerçe türkmen raýatynyň gaýdyp gitmek üçin birnäçe aý garaşmakdan ýadandygyny we näbelliligiň raýatlaryň sabryny zorlaýandygyny, sebäbi türkmen häkimiýetleri bu barada anyk maglumat bermeýändigini aýtdy. Onuň yzynda duran elliden gowrak migrant, sözlerini tassyklamagy haýyş edeninde, biragyzdan ony goldadylar. Jurnalistiň näme talap edýärsiňiz diýen soragyna: "Biz adaty ýagdaýda gitmek we gelmek isleýäris" diýip jogap berdiler.

Şeýle hem, azyk we başga ýetmezçilikler bilen galan migrantlara kömek edýän ähli aladaly watandaşlarymyza minnetdarlyk bildirdiler.

Maglumat üçin, ozal migrantlar aktiwistler we metbugat wekilleri bilen aragatnaşyk saklamakdan saklanan bolsalar, bu gezek özleri jurnalistlere öz hekaýalaryny gürrüň bermek islediler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...