Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türk jourlistleri Stambul howa menzilindäki ýagdaý bilen gyzyklandy.

 Türk jourlistleri Stambul howa menzilindäki ýagdaý bilen gyzyklandy.

10-njy awgustda ýüzlerçe türkmen migranty uçara münmek we watanyna dolanmak umydy bilen ýene howa menziline ýygnandy. 11-nji awgustda ir sagat 9-da Türkmenistana eksport uçuşynyň boljakdygy "Salamnews" onlaýn habar çeşmesi tarapyndan habar berildi.

Şeýle-de bolsa, uçuş näbelli sebäplere görä amala aşyrylmady (tassyklanmadyk maglumatlara görä, uçuş 11-12-nji awgust aralygynda gije garaşylýar). Türkmen howa gatnawynyň kassalarynda ýüzlerçe raýat “ätiýäç sanawyna ýazylmak” üçin nobata durýar. Häzirki wagtda ol ýerde 670 raýatyň familiýasy bar.

Türk neşiri DHA, aktiwistleriň we watandaşlarynyň haýyşy boýunça ýüz tutan ýagdaýy bilen gyzyklandy. Jurnalistler 13:00-a çenli howa menziline gelip migrantlar bilen söhbetdeşlik geçirdiler.

Bir ýaş türkmen raýaty pandemiýadan bäri öz watanyna gaýtmak üçin birnäçe gezek synanyşandygyny, ýüzlerçe türkmen raýatynyň gaýdyp gitmek üçin birnäçe aý garaşmakdan ýadandygyny we näbelliligiň raýatlaryň sabryny zorlaýandygyny, sebäbi türkmen häkimiýetleri bu barada anyk maglumat bermeýändigini aýtdy. Onuň yzynda duran elliden gowrak migrant, sözlerini tassyklamagy haýyş edeninde, biragyzdan ony goldadylar. Jurnalistiň näme talap edýärsiňiz diýen soragyna: "Biz adaty ýagdaýda gitmek we gelmek isleýäris" diýip jogap berdiler.

Şeýle hem, azyk we başga ýetmezçilikler bilen galan migrantlara kömek edýän ähli aladaly watandaşlarymyza minnetdarlyk bildirdiler.

Maglumat üçin, ozal migrantlar aktiwistler we metbugat wekilleri bilen aragatnaşyk saklamakdan saklanan bolsalar, bu gezek özleri jurnalistlere öz hekaýalaryny gürrüň bermek islediler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

 Daşary çykmak gorkusy we 'meýletin' deportasiýa. Türkiýedäki türkmen migrantlaryna basyş güýçlenýär
Daşary çykmak gorkusy we 'meýletin' deportasiýa. Türkiýedäki türkmen migrantlaryna basyş güýçlenýär
Geçmişe edilýän gözegçilik şu günüň we geljegiň ogurlanmagyny 'nazarlaýar'
Geçmişe edilýän gözegçilik şu günüň we geljegiň ogurlanmagyny 'nazarlaýar'
Türkmenistan: Türmede oturan öňki aklawçy Pygamberdi Allaberdýewiň hukuklaryny dikeltmek.
Türkmenistan: Türmede oturan öňki aklawçy Pygamberdi Allaberdýewiň hukuklaryny dikeltmek.
M.Baýmyradowyň Türkiýeden Türkmenistana bikanun deportasiýa edilmeginiň jikme-jiklikleri mälim boldy.
M.Baýmyradowyň Türkiýeden Türkmenistana bikanun deportasiýa edilmeginiň jikme-jiklikleri mälim...
Garaşsyzlyk güni ýa-da nepotizmiň ösmeligi/Очередной День Независимости туркмеского непотизма.
Garaşsyzlyk güni ýa-da nepotizmiň ösmeligi/Очередной День Независимости туркмеского непотизма.