Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

FRANSUZ MEDÝA IŞGÄRI WE RADIO AZATLYK JURNALISTI IKI HEPDE BÄRI TÜRMEDE: GÜÝÇLIK SEKIZLIK ÝURTLARY BUNA GARYŞMALY.

FRANSUZ MEDÝA IŞGÄRI WE RADIO AZATLYK JURNALISTI IKI HEPDE BÄRI TÜRMEDE: GÜÝÇLIK SEKIZLIK ÝURTLARY BUNA GARYŞMALY.

“Serhetsiz habarçylar” Güýçli sekizlige agza ýurtlary iki hepde bäri türmede oturan ýedi jurnalist we adam hukuklaryny goraýjy üçin çykyş etmäge çagyrýar. "Serhetsiz habarçylaryň" wekilleri alada bildirýärler: "Olaryň kemsidiji çemeleşmäniň pidasydygyna ynanmak üçin ähli esaslarymyz bar.

“Galaxy-Press” önümçilik kompaniýasy we ikinji Fransuz teleýaýlymy “France 2” bilen hyzmatdaşlyk eden Anagurban Amanglyjowdan, şeýle hem "Azatlyk" radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowa, üç çagasy we iki adam hukuklaryny goraýjylar tussag edildildiler we türmede, eýýäm iki hepde bäri nirededigi belli däl.

15-nji iýuldan 17-nji iýul aralygynda Sankt-Peterburgda duşuşjak Güýçli Sekizlik ýurtlaryny türkmen häkimiýetlerine bu adamlary derrew boşatmak üçin basyş etmäge çagyrýarys. “Halkara jemgyýetçiligi, Türkmenistanda ýitirilen söz azatlygyny dikeltmek üçin aýaklanmaly. Bu ýurt adam hukuklaryna we metbugat azatlygyna hormat goýmak babatynda dünýäniň iň erbet ýurtlaryndan biridir. Häzirki ýagdaýy ýazgarmaly we türkmen jurnalistleriniň we adam hukuklaryny goraýjylaryň mundan beýläk bu ýurtda yzarlanmazlygy üçin elimizden gelenini etmeli "-diýdi.

Anagurban Amanglyjow “Galaxy-Press”-den jurnalist Katrin Bertilier bilen hyzmatdaşlyk etdi. Şu ýylyň mart aýynda Fransiýa 2 kanaly üçin "Ýörite habarçy" programmasyny bilelikde taýýarlamak barada onuň bilen ylalaşdy. Amanglyjew 2006-njy ýylyň 16-njy iýunynda tussag edildi. Içerki howpsuzlyk ministrliginiň binalarynyň birinde ony gören adamlar “gije-gündiz dowam eden rehimsiz sorag edilipdir. Bu soragdan soň jurnalisti tanamak kyn. Ýaşamagyndan gorkmak üçin sebäpler bar” diýip belläp geçdiler.

Türkmenistandaky "Azatlyk" radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowa 2006-njy ýylyň 18-nji iýunynda Aşgabatda tussag edildi. Hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri saklamak ýa-da tussag etmek barada kepilnamasyz öýüne girip, Içeri işler ministrligine alyp gitdiler. 19-njy iýunda ýörite hyzmatlaryň wekilleri üç çagasyny: Sona, Maral we Berdi Myradowlary tussag etdiler. Ynsan hukuklaryny goraýan beýleki iki aktiwist hakda maglumatymyz ýok: 16-njy iýunda tussag edilen Ýelena Öwezowa we Sapardurdy Hajyýew. Jurnaliste we tussag edilen beýleki hukuk goraýjy aktiwistlere garşy resmi aýyplamalar prezidentiň Aşgabat teleýaýlymynyň ýaýlymlarynda diňlenildi. Häkimiýetler tussag edilenleri döwlet baştutanyna garşy dildüwşük guramakda güman edýär.

Serhetsiz habarçylar.

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...