Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ýewropa Bileleşigi: Özbegistan, Belarus we Türkmenistan ÝHHG-nyň agzalary hökmünde öz borçlaryny ýerine ýetirmeýär.

Ýewropa Bileleşigi: Özbegistan, Belarus we Türkmenistan ÝHHG-nyň agzalary hökmünde öz borçlaryny ýerine ýetirmeýär.

Ýewropa Bileleşigi: Özbegistan, Belarus we Türkmenistan ÝHHG-nyň agzalary hökmünde öz borçlaryny ýerine ýetirmeýär.

Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylary Özbegistan, Belarus we Türkmenistany ÝHHG-nyň agzalary hökmünde adam hukuklary borçlaryny ýerine ýetirmeýändikleri üçin berk tankytlady.

Trendiň habar berşi ýaly ÝB-niň wekili Ien Person Lýublanda geçirilen ÝHHG-nyň konferensiýasynda çykyş edip, bu üç döwletiň guramanyň düzgünlerini gödek bozýandygyny aýtdy. Person, beýleki zatlar bilen birlikde, "Andijan meselesi" diýlip atlandyrylýan Özbegistanda geçirilen kazyýet işlerini hem agzady.

Şol bir wagtyň özünde Özbegistanda Andijan wakalaryna gatnaşan ýene 33 gatnaşyjy 12 ýyldan 17 ýyla çenli uzak möhletleýin azatlykdan mahrum edildi. Özbegistanyň Ýokary kazyýeti beýannamada olaryň hemmesiniň terrorçylyk we döwlet ulgamyny bozmak ýaly agyr jenaýatlarda günäkärdigini aýtdy. Andijan wakalary bilen baglanyşykly 120-den gowrak adam tussag edildi. 40 adam uzak möhletleýin azatlykdan mahrum edildi. Kazyýetleriň köpüsi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi. Bu barada "Azatlyk" radiosy tarapyndan habar berilýär.

Trend.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.