Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen migranty Maksat Baýmyradow Türkiýeden öz watanyna bikanun deportasiýa edildi.

Türkmen migranty Maksat Baýmyradow Türkiýeden öz watanyna bikanun deportasiýa edildi.

Türk aklawçysynyň habar bermegine görä, 30 ýaşly türkmen migranty Maksat Baýmyradow (Mary welaýatynda doglan) Türkmenistana bikanun deportasiýa edildi.

Baýmyradow 31-nji awgustda agşam Stambulda tussag edildi we Tuzla deportasiýa merkezine iberildi, soň bolsa Diýarbakyr şäherine geçirildi. 6-njy sentýabrda bolsa 6458 belgili Türkmenistana deportasiýa edilmegi karary belli boldy. 7-nji sentýabrda Diýarbakyrden Erzuruma geçirildi we birnäçe günden soň Türkmenistana deportasiýa edildi. 8-nji sentýabrda türk aklawçylary bu işi alyp barmak üçin özlerine ynanç hatyny aldylar we M.Baýmyradowy "hiç hili sebäpsiz kabul edilen" deportasiýa kararyna şikaýat etdiler we deportasiýa merkezinden boşatmak barada haýyş bilen ýüz tutdular. Şikaýatlar hasaba alyndy we gaýtadan işlemek üçin kabul edildi. Aklawçynyň kömekçisi çeşmämize: "9-njy sentýabrda işiň başlamagy barada hasaba alyş belgisini hut özümiz tabşyrdyk" -diýip gürrüň berdi. "Muňa garamazdan, Maksat deportasiýa edildi, häkimiýetler Baýmyradowyň meýletin deportasiýa edilmegine razylyk beren resminamasyna salgylanýar." Şu gün aklawçylar häkimiýetleriň bikanun hereketleri barada degişli edaralara ýüz tutdular.

5-nji sentýabrda Maksat dostlaryna sesli habar iberdi: “Maňa teklip edilen deportasiýa meýletin razylygyna gol çekmedim. Munuň sebäbini soranlarynda, häkimiýetleri tankytlaýandygy sebäpli, watanymda yzarlanmagymyň howpunyň bardygyny aýtdy."

Azyk tabşyrýan bolup işlän migrant, türkmen blogçylarynyň ýaýlymlaryna we daşary ýurtly türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylýan internet söhbetdeşliklerine gatnaşdy.

Tomusyň başynda Maksat näme üçindir Türkiýe wizasynyň möhletinden öň gyssagly ýatyrylandygyny bildi. Ol migrantlary tutmak üçin reýd geçirilýän wagtynda polisiýa tarapyndan resminamalary barlananda muňa göz ýetirdi.

Türkmen migrantlarynyň soňky aýlarda duýduryş bermezden wizalarynyň ýatyrylmagyny tötänleýin öwrenen başga-da birnäçe türkmen tassyklady. Çeşmelerimize görä, ýakynda polisiýa tarapyndan tutulan türkmen migrantlary Erzurumdaky deportasiýa merkezinde ýygnalyp, Türkmenabat şäherine (Türkmenistan) goşmaça (çarter) reýsinde äkidilýärler. Ýaňy-ýakynda bu uçuşlaryň biri flightradar24.com web sahypasynda yzarlandy

Bu habary ýazanymyzdan soň, Erzurumdaky deportasiýa merkezine köplenç türkmen konsullygynyň işgäriniň baryp, türkmenleri deportasiýa etmek üçin degişli resminamalary getirýändigi belli boldy. “Bu adam, Baýmyradowyň maşgalasynyň Türkmenistandan gyssagly haýyşyna salgylandy, ony alada edýändiklerini bildirdi. Görnüşinden, ýigidiň ýurtdan meýletin deportasiýa edilmegine razylyk bermegi üçin psihologiki basyş edildi "-diýip, deportasiýa merkezinden habarly çeşmämiz paýlaşdy.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva