Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG Türkmenistanyň "Azatlyk" radiosynyň žurnalistiniň ölümini derňemegini isleýär.

BMG Türkmenistanyň "Azatlyk" radiosynyň žurnalistiniň ölümini derňemegini isleýär.

BMG Amerikanyň "Azatlyk" radiostansiýasynyň habarçysy Ogulsapar Myradowanyň türkmen türmesinde ölmeginden alada bildirdi we ölüminiň ýagdaýynyň derňelmegini isledi.

BMG-nyň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasy beýannamada ýagdaýlaryň gidişine gözegçilik edýändigini aýtdy.

"Türkmen häkimiýetlerinden onuň ölüminiň sebäpleri, şol sanda jesediň garaşsyz lukmançylyk barlagy ýaly düýpli, gyssagly we garaşsyz derňew geçirmegini we bu derňewiň netijelerini çap etmegini soraýarys" -diýdi.

Radio stansiýasynyň penşenbe güni beren habaryna görä, Myradowa içaly halkany dolandyrmak we izolirlenen Merkezi Aziýa döwletinde nägilelik döretmekde aýyplanyp, türkmen türmesinde aradan çykypdyr.

Azatlyk radiostansiýasy web sahypasynda beren beýanatynda 58 ýaşly Myradowanyň garyndaşlarynyň aýdanlaryna salgylanýar. Döwlet howpsuzlyk işgärleriniň penşenbe güni olary azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysynyň jesedini anyklamak üçin morga çagyrandyklaryny habar berdiler.

Halkara adam hukuklary guramasy Amnesty International Myradowanyň gynamalaryň pidasy bolandygyny öňe sürdi we türkmen häkimiýetlerini onuň ölümi barada "düýpli we garaşsyz" derňew geçirmäge çagyrdy.

Myradowa we iki sany türkmen adam hukuklary aktiwisti iýun aýynda tussag edildi. Bularyň üçüsi hem sebitdäki iň uly tebigy gaz eksporty bolan Türkmenistandaky adam hukuklaryna gözegçilik edýän daşary ýurt guramasy bolan Türkmen Helsinki gaznasy bilen baglanyşyklydy.

Awgust aýynda kazyýet olary alty we ýedi ýyl azatlykdan mahrum etdi, ýöne başga bir jenaýat - bikanun ok saklamakda aýyplandylar.

Günbatar adam hukuklary toparlary türkmenleriň ömürlik prezidenti Saparmyrat Nyýazowa açyk hatynda tussaglaryň boşadylmagyny isledi we bu prosesi syýasy we adalatsyz diýip häsiýetlendirdi.

SSSR-iň bir bölegi bolan Türkmenistan Respublikasyny 1985-nji ýyldan bäri dolandyran Nyýazow başgaça pikirleri kabul etmeýär we geň şahsy kulty bilen gurşalan. Türkmen oppozisiýaçylary we garaşsyz žurnalistler, adatça, sürgünde ýa-da türmede.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar