Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Mejlisine saýlawlar häkimiýetler tarapyndan gurnalan toslama.

 Türkmenistanyň Mejlisine saýlawlar häkimiýetler tarapyndan gurnalan toslama.

Dynç güni Türkmenistanda üçünji mejlisiň milli mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary geçiriler. RIA Nowosti-niň habaryna görä, Respublikada Merkezi saýlaw topary, 50 saýlaw etraby we 1610 saýlaw uçastogy döredildi.

Sanawda oppozisiýa kandidatlary ýok we diplomatlar bu saýlawlary esasan bir resmi diýip hasaplaýarlar. Aşgabat deputat kandidatlarynyň ýokardan aşaklygyna suratlary bilen örtülendir. Suratlaryň hemmesi birmeňzeş we birmeňzeş tekst bilen - saýlaw kampaniýasynyň, diplomatlaryň aýdyşy ýaly, türkmen ýolbaşçylary tarapyndan gurnalan kezzaplygyň aýdyň alamaty.

BBC habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanda ýurduň awtoritar rejim tarapyndan ýagdaýy gözegçilikde saklamak üçin saýlawlar geçirilýär. Bu ýerdäki adaty repressiýa Hazaryň kenaryndaky duz batgalaryna ugradylmaga degişlidir. Öňki ministrleriň birnäçesi, Türkmenbaşä biwepalykda aýyplanandan soň, Garabogazgöl aýlagynyň görnüşleri bilen tanyşdy.

Geçen hepde Nyýazow käbir çopanlaryň daşary ýurda goýun satjak bolandyklary üçin iberilendigini habar berdi.

Adaty tejribe, oňaýsyz wezipeli adamlary köpçülikde kemsitmek däbidir - olar platformada durup, märekäniň öňünde jenaýatlaryny boýun almaly.

Nyýazow hatda ownuk-uşak meselelere-de gatnaşýar. Mysal üçin, ýakynda Türkmen Howaýollarynyň uçarmanlaryny uçar kabinalarynda çilim çekendigi üçin duýduruş berdi we ýolagçylara apelsin suwuny bermegi buýurdy.

Şeýle-de bolsa, türkmenleriň köpüsiniň uçar bilen islendik ýere uçmaga mümkinçiligi ýok - Türkmenistan gaty izolirlenen ýurt. Bu ýurduň raýatlarynyň hem syýasy ýoly ýok, ýekşenbe güni olaryň köpüsine ses bermek diňe prezidente wepalylygynyň tassyklamasydyr. BBC habarçysynyň pikiriçe, saýlaw uçastogyna gitmezlik jeza mümkinçiliginiň döremegini aňladýar.

NEWSru.com

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....