Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Mejlisine saýlawlar häkimiýetler tarapyndan gurnalan toslama.

 Türkmenistanyň Mejlisine saýlawlar häkimiýetler tarapyndan gurnalan toslama.

Dynç güni Türkmenistanda üçünji mejlisiň milli mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary geçiriler. RIA Nowosti-niň habaryna görä, Respublikada Merkezi saýlaw topary, 50 saýlaw etraby we 1610 saýlaw uçastogy döredildi.

Sanawda oppozisiýa kandidatlary ýok we diplomatlar bu saýlawlary esasan bir resmi diýip hasaplaýarlar. Aşgabat deputat kandidatlarynyň ýokardan aşaklygyna suratlary bilen örtülendir. Suratlaryň hemmesi birmeňzeş we birmeňzeş tekst bilen - saýlaw kampaniýasynyň, diplomatlaryň aýdyşy ýaly, türkmen ýolbaşçylary tarapyndan gurnalan kezzaplygyň aýdyň alamaty.

BBC habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanda ýurduň awtoritar rejim tarapyndan ýagdaýy gözegçilikde saklamak üçin saýlawlar geçirilýär. Bu ýerdäki adaty repressiýa Hazaryň kenaryndaky duz batgalaryna ugradylmaga degişlidir. Öňki ministrleriň birnäçesi, Türkmenbaşä biwepalykda aýyplanandan soň, Garabogazgöl aýlagynyň görnüşleri bilen tanyşdy.

Geçen hepde Nyýazow käbir çopanlaryň daşary ýurda goýun satjak bolandyklary üçin iberilendigini habar berdi.

Adaty tejribe, oňaýsyz wezipeli adamlary köpçülikde kemsitmek däbidir - olar platformada durup, märekäniň öňünde jenaýatlaryny boýun almaly.

Nyýazow hatda ownuk-uşak meselelere-de gatnaşýar. Mysal üçin, ýakynda Türkmen Howaýollarynyň uçarmanlaryny uçar kabinalarynda çilim çekendigi üçin duýduruş berdi we ýolagçylara apelsin suwuny bermegi buýurdy.

Şeýle-de bolsa, türkmenleriň köpüsiniň uçar bilen islendik ýere uçmaga mümkinçiligi ýok - Türkmenistan gaty izolirlenen ýurt. Bu ýurduň raýatlarynyň hem syýasy ýoly ýok, ýekşenbe güni olaryň köpüsine ses bermek diňe prezidente wepalylygynyň tassyklamasydyr. BBC habarçysynyň pikiriçe, saýlaw uçastogyna gitmezlik jeza mümkinçiliginiň döremegini aňladýar.

NEWSru.com

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.