Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow ähli hassahanalary paýtagta göçürmegi buýurdy.

 Nyýazow ähli hassahanalary paýtagta göçürmegi buýurdy.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow ähli lukmançylyk edaralarynyň Aşgabada göçürilmegini buýurdy, bu barada hökümetiň metbugat sekretary duşenbe güni habar berdi.

Onuň sözlerine görä, sebit administrasiýasynyň wekilleri bilen geçirilen ýygnaklaryň birinde türkmen ýolbaşçysy:

"Ýerli keselhanalary ýapmaly, näme üçin ol ýerde zerur? Aşgabatda bejergi alsynlar. Iki ýol bar. Bir adam garyp bolsa, döwlet edaralary bar. Puly bar bolsa, özüni dolandyrýan edaralara gitsinler."

"Bu ýerde (Aşgabatda) ökde lukmanlary saklap bilersiňiz. Olary ýurduň hemme ýerine, ähli etraplara ýaýratmak mümkin däl" -diýdi prezident.

Teklip edilýän meýilnama eýýäm bölekleýin durmuşa geçirildi: ýakynda paýtagtda we sebit merkezlerinde - Daşoguz we Maryda anyklaýyş merkezleri açyldy.

“Indi Türkmenistanyň uzak etraplarynyň syrkaw raýatlary ilki bilen sebit anyklaýyş merkezine barýan ýol üçin pul tygşytlamaly, soň bolsa Aşgabatda syýahat we ýaşamak üçin pul tygşytlamaly we elbetde bejergi tölemek üçin ýeterlik mukdarda pul ýygnamaly bolarlar "-diýip, Türkmen Helsinki gaznasynyň http://www.tmhelsinki.org/ salgysynda tapyp bilerler - diýip hukuk goraýjy aktiwistler aýdýarlar.

Prezidentiň buýrugy boýunça geçen ýyl Türkmenistanda medisina bölekleýin tölenýärdi. Tiz kömek, öňüni alyş immunizasiýa, betbagtçylykly hadysalarda kömek, göwrelilik we çaga dogurmak görnüşleri mugt galdy.

Käbir peýdalar çagalar, maýyplar, onkologiki, gematologiki, akyl, endokrin keselleri we inçekesel bilen kesellänler üçin galdy.

Bir ýyl ozal Nyýazow esgerler bilen çalşyp, lukmançylyk işgärleriniň sanyny 15 000-e azaltdy. Mundan başga-da, maşgala lukmanynyň edarasyny döretdi, köpçülik ýerlerinde çilim çekmegi gadagan etdi we ýurduň ýaşaýjylaryny altyn dişleri ak dişler bilen çalyşmaga çagyrdy.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.