Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Raýatlaryň arzalaryna garamak üçin döwlet toparynyň ilkinji ýygnagy.

Raýatlaryň arzalaryna garamak üçin döwlet toparynyň ilkinji ýygnagy.

Şu gün, Türkmenistanyň paýtagtynda hukuk goraýjy edaralaryň alyp barýan işleri barada raýatlaryň ýüz tutmalaryna garamak üçin Döwlet toparynyň ilkinji ýygnagy geçirildi. Türkmenistan.ru-nyň Aşgabat habarçysynyň habar berşi ýaly, ýygnakda komissiýanyň ýakyn geljek üçin iş meýilnamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýygnananlaryň belleýşi ýaly, komissiýa tarapyndan kabul edilen ýekeje şikaýat hem garalman galmaz we her bir iş üçin degişli çäreler görüler. Türkmen Döwlet Maglumat Gullugy TDH: "Hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň özleri barada aýdylanda bolsa, kanun goraýjylaryň ýokary derejesini kanagatlandyrmak, hünär we adam borjuny birkemsiz ýerine ýetirmek üçin üçin isleg artar" -diýdi.

Ýatladýarys, raýatlaryň hukuk goraýjy edaralar bilen baglanyşykly ýüz tutmalaryna garamak baradaky komissiýa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylyň 19-njy fewralyndaky kararyna laýyklykda döredildi.

Türkmenistan.ru

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“