Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Gynamalar we ölümler hakynda täze maglumatlar.

Gynamalar we ölümler hakynda täze maglumatlar.

Türkmenistanda tussaglaryň gynalmagy we ölümi baradaky täze maglumatlar. Türkmenistanda adam hukuklarynyň gödek bozulýandygy baradaky habarlar durmaýar we aladalandyrýar. 2003-nji ýylyň 22-nji awgustynda türkmen türmelerinde agyr gynamalardan soň ölenler baradaky maglumatlarymyz tassyklandy.

Parahat Yklymow bize ýazan hatynda garyndaşy Amanmuhammed Yklymowyň we dogany Olga Prokofiýewanyň şehit bolandygyny tassyklaýar. Bu adamlaryň 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky wakalardan soň tussag edilendigini ýatlatmak isleýäris.

Parahat Yklymow, ozal degişli döwlet edarasynda işleýän, ygtybarly maglumata eýe bolan we bu maglumatlary geçirmegi başaran Türkmenistanyň raýaty bilen aragatnaşyk saklapdy.

Yklymow, türkmen derňewçileriniň neşe we psihotrop maddalary ulanandygyny we Amanmuhammed Yklymowa we beýleki tussaglara garşy agyr gynamalary ulanyndygyny tassyklady. Iş kesilenleriň garyndaşlaryna tussaglary görmäge henizem rugsat berilmeýär, duşuşmaga, iýmit we derman almaga rugsat berilmeýär.

Mälim bolşy ýaly, P.Yklymowyň garyndaşlary heniz pasportlaryny yzyna alyp bilmediler. Prokuratura ýüz tutanlary hiç hili netije bermeýär, tersine, eýýäm kyn ýagdaýy agyrlaşdyrýar. Yklymowyň garyndaşlary prokuratura, Milli howpsuzlyk ministrligine birnäçe gezek çagyryldy, we şol ýerde bir aýlap bikanun tussaglykda saklanýandyklary barada gürrüň bermek düýbünden gadagan edildi. Şu wagta çenli diňe aýallaryň we çagalaryň ýaşaýan P. Yklymowyň öýünde bir polisiýa işgäri nobatçy durýar. P.Yklymowyň pikiriçe, maşgalasynyň ähli agzalary, hatda çagalary-da doly gözegçilik astynda.

THF P.Yklymowyň umytsyz ýagdaýda ýaşaýan maşgala agzalarynyň fiziki we ahlak ýagdaýy barada alada edýär.

Halkara adam hukuklary guramalaryndan, ABŞ-nyň we Iňlisleriň Aşgabatdaky ilçihanalaryndan, OSCEHHG-nyň Türkmenistandaky wekilhanasyndan, BMG-nyň Aşgabatdaky wekilhanasyndan Türkmenistandaky noýabr wakalary we olaryň garyndaşlarynyňadam hukuklary ýagdaýyna üns bermegini we günäkärlenenler bilen başarnykly garaşsyz komissiýanyň ýygnagyny talap etmegini soraýarys..

Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....