Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Demokratik raýat birleşigi Ogulsapar Myradowanyň ölümi barada.

Türkmenistanyň Demokratik raýat birleşigi Ogulsapar Myradowanyň ölümi barada.

Gadyrly dostlar, gadyrly kärdeşlerim!

Diňe bir hepde öň, şu gün irden Ogulsapar Myradowanyň öldürilmegi bilen baglanyşykly has aýylganç habary alanymyz üçin, Türkmenistanyň Demokratik raýat bileleşiginiň adyndan žurnalistler Myradowa, Hajyýew we Amanglyjowyň düýbünden toslanyp tapylan kazyýet işi barada beýannama iberdik.

Biz adam öldürmek barada aýratyn gürleşýäris, sebäbi bu jellatlar, Nyýazow režiminiň haýwanlary, Türkmenistanyň beýleki watançylaryny gorkuzmak üçin zorluk etmekden başga çäresi ýokdy. Şeýle-de bolsa, Nyýazow režiminiň paýhaslylygy görkezjekdigine we edýän tagallalarymyzyň netijede olaryň boşadylmagyna sebäp boljakdygyna hemmämiz ynanýardyk. Gynansagam, üstünlik gazanyp bilmedik, çuňňur gynanýan ...

Häzirki wagtda bu režime garşy söweşmek we jezalandyryjylary jezalandyrmak üçin birleşmek, öňküsinden has möhüm hasaplaýaryn.

Türkmenistanyň Demokratik Raýat Bileleşiginiň adyndan hemmämiz Ogulsapar Myradowanyň rehimsiz öldürilmegine tüýs ýürekden gynanýarys we maşgalasyna we dostlaryna çyn ýürekden gynanç bildirýäris. Ol milletiň wyždanydyr we türkmen halky sabyrly Watanymyzyň her bir raýatynyň mynasyp durmuşy üçin eden edermenligini, gaýratyny hiç wagt ýatdan çykarmaz. Ol hemişe ýüregimizde we nesillerimiziň ýüreginde ýaşar, sebäbi onuň edermenligi we gaýraty ölmez-ýitmezdir.

Wýaçeslaw Mamedow.

Türkmenistanyň Demokratik raýat bileleşiginiň başlygy Gollandiýa.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...