Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Demokratik raýat birleşigi Ogulsapar Myradowanyň ölümi barada.

Türkmenistanyň Demokratik raýat birleşigi Ogulsapar Myradowanyň ölümi barada.

Gadyrly dostlar, gadyrly kärdeşlerim!

Diňe bir hepde öň, şu gün irden Ogulsapar Myradowanyň öldürilmegi bilen baglanyşykly has aýylganç habary alanymyz üçin, Türkmenistanyň Demokratik raýat bileleşiginiň adyndan žurnalistler Myradowa, Hajyýew we Amanglyjowyň düýbünden toslanyp tapylan kazyýet işi barada beýannama iberdik.

Biz adam öldürmek barada aýratyn gürleşýäris, sebäbi bu jellatlar, Nyýazow režiminiň haýwanlary, Türkmenistanyň beýleki watançylaryny gorkuzmak üçin zorluk etmekden başga çäresi ýokdy. Şeýle-de bolsa, Nyýazow režiminiň paýhaslylygy görkezjekdigine we edýän tagallalarymyzyň netijede olaryň boşadylmagyna sebäp boljakdygyna hemmämiz ynanýardyk. Gynansagam, üstünlik gazanyp bilmedik, çuňňur gynanýan ...

Häzirki wagtda bu režime garşy söweşmek we jezalandyryjylary jezalandyrmak üçin birleşmek, öňküsinden has möhüm hasaplaýaryn.

Türkmenistanyň Demokratik Raýat Bileleşiginiň adyndan hemmämiz Ogulsapar Myradowanyň rehimsiz öldürilmegine tüýs ýürekden gynanýarys we maşgalasyna we dostlaryna çyn ýürekden gynanç bildirýäris. Ol milletiň wyždanydyr we türkmen halky sabyrly Watanymyzyň her bir raýatynyň mynasyp durmuşy üçin eden edermenligini, gaýratyny hiç wagt ýatdan çykarmaz. Ol hemişe ýüregimizde we nesillerimiziň ýüreginde ýaşar, sebäbi onuň edermenligi we gaýraty ölmez-ýitmezdir.

Wýaçeslaw Mamedow.

Türkmenistanyň Demokratik raýat bileleşiginiň başlygy Gollandiýa.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“