Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda ýangyç we energiýa toplumyna gözegçilik edýän premýer-ministriň orunbasary tussag edildi.

 Türkmenistanda ýangyç we energiýa toplumyna gözegçilik edýän premýer-ministriň orunbasary tussag edildi.

Hökümetiň metbugat sekretary Reýter habar gullugyna 1997-nji ýyldan bäri energiýa çykarylyşyna we eksportyna gözegçilik edýän Türkmenistanyň Wise-premýeriniň orunbasary Ýolly Gurbanmyradowyň wezipesinden boşadylandygyny we korrupsiýa aýyplamalary bilen tussag edilendigini aýtdy.

"Gurbanmyradowy korrupsiýada aýyplamak baradaky jikme-jiklikler ... Ministrler Kabinetinde ýurduň prokurory tarapyndan yglan edildi" -diýip, premýer-ministriň öňki orunbasarynyň serişdeleri hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplanýandygyny aýtdy.

Kyrk bäş ýaşly Gurbanmyradow sekiz ýyllap dünýäde üçünji uly gaz goruna eýe bolan Türkmenistan hökümetiniň möhüm şahsyýetlerinden biri bolupdy. Nebit we gaz önümçiligi ýurt üçin walýuta girdejileriniň esasy çeşmesidir. Mundan başga-da, Türkmenistan Eýrana we Türkiýä ep-esli elektrik energiýasyny eksport edýär.

Gurbanmyradow köplenç GDA-nyň sammitlerinde resmi Aşgabat tarapyndan wekilçilik edýärdi. Mundan başga-da, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gaz eksporty, Hazar tekjesini ösdürmek we Owganystanyň üsti bilen Pakistana turbageçiriji gurmak ýaly ägirt uly taslamalary durmuşa geçirmek barada gepleşik geçirdi.

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Russiýa bilen gaz üpjünçiligi meselesinde ylalaşyp bilmedi - Aşgabat çykdajylaryny ýokarlandyrmagy talap edýär, Gazprom bolsa gol çekilen şertnamanyň şertlerini üýtgetmezlik zerurlygy barada gürleýär.

Prezidentiň kararyna laýyklykda Gurbanmyradowyň wezipeleri iki wezipeli adamyň arasynda bölünýär. Wise-premýer hökmünde ýangyç pudagyna 1997-nji ýyldan bäri “Türkmengaz” döwlet baştutany bolup işleýän 54 ýaşly Güýçnazar Täçnazarow gözegçilik eder. 2002-nji ýyldan bäri energiýa we senagat ministri bolup işleýän 40 ýaşly Atamyrat Berdiýew energiýa boýunça premýer-ministr bolar.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar