Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ türkmen jemgyýetiniň durmuşa ukyplylygy barada alada edýär.

ABŞ türkmen jemgyýetiniň durmuşa ukyplylygy barada alada edýär.

Türkmenistanda korrupsiýa we repressiýalaryň artmagy bilen ABŞ-nyň sebit boýunça hünärmeni türkmen jemgyýetiniň durmuşa ukyplylygyndan alada edýär.

Halkara krizis toparynyň Aziýa boýunça jogapkäri Robert Templer ýakynda Waşingtonda Türkmenistanyň gülläp ösýän orta gatlak jemgyýeti üçin potensialyna garamazdan, ýurduň ykdysady we medeni taýdan pese gaçmagy we izolýasiýa ösmegi geljekki terroristler üçin esas döredýändigini aýtdy.

Templer Türkmenistany Günbatar Afrikadaky awtoritar rejimleriň höküm sürýän, raýat jemgyýetiniň gowşak, ykdysadyýet bir ýa-da birnäçe önüm öndürmäge bil baglaýan ýurtlar bilen deňeşdirdi we aşa garyplyk we dawa adaty ýagdaýa öwrüldi.

Templeriň sözlerine görä, Prezident Saparmyrat Nyýazowyň ("Türkmenbaşy" ýa-da "Türkmenleriň Atasy") ýazan hökümetiň Ruhnamany ýa-da "Ruhy Kitaby" öwrenmek üçin köp kursy çäklendirmek baradaky karary sebäpli Türkmenistan "bilim taýdan kiçelýär".

Şeýle ýagdaý bilimsiz ilaty ekstremizme "ejiz" döredip biler.

Türkmenbaşynyň hökümdarlygy döwründe korrupsiýa ýokarlanýar we ykdysadyýetde neşe gaçakçylygynyň paýy yzygiderli ýokarlanýar, bilim ulgamy, ýaşaýyş derejesi we saglygy goraýyş ýagdaýy erbetleşýär. Templer, Türkmenistany mundan beýläk “öz-özüni izolirlemek” - halkara kadalaryna jogap bermezlik we äsgermezlik etmek bilen bu ýurt ikinji Demirgazyk Koreýa bolup biler.

"Täze rus sözi."

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar