Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýedäki türkmen migrantlary: statistika.

Türkiýedäki türkmen migrantlary: statistika.

23-nji martda Türkiýe Respublikasynyň Içeri işler ministrliginiň Migrasiýa gullugynyň bölümi daşary ýurt raýatlarynyň ýaşamak üçin ygtyýarnama (ýaşamak üçin rugsatnama) we ýurtda wagtlaýyn gorag görnüşleriniň alynmagy bilen baglanyşykly käbir statistik maglumatlary çap etdi. Maglumatlar 2005-nji ýyldan 2023- nji ýylyň martyna çenli aralygy öz içine alýar.

2005-nji ýylda Türkiýede ýaşamak üçin kanuny resminama alan 178,964 daşary ýurt raýaty bar bolsa, şu ýylyň 23-nji martynda 1,335,637 (diagramma serediň 1).

12

Türkmenistanyň raýatlary üç görkeziji boýunça iň gowy 10 ýurtda üçünji orunda durýar: Türkiýede ýaşamak üçin ygtyýarnamasy - 113,449 adam (lider Russiýa); gysga möhletli ýaşamak üçin rugsatnama bilen - 86,188 (lider Russiýa); talyp wizalary - 12,613 (lider Azerbaýjan). Türkmen maşgalalarynyň sany altynjy ýerde, olardan 5,419 adam bar. Bu ýerde öňdebaryjy Azerbaýjan.

Umuman aýdanyňda, türk häkimiýetleri türkmen raýatlaryna bu ýurtda ýaşamak üçin 217,669 rugsady (bir görnüşde ýa-da başga görnüşde) berdi. Hünärmenleriň pikiriçe, Türkiýede türkmen raýatlarynyň sany has köp.

Şol bir wagtyň özünde kanuny migrantlaryň sany - türkmenler azalar. Ozal Türkiýäniň etrap migrasiýa bölümleriniň möhleti geçen pasporty bolan adamlardan ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň möhletini uzaltmak baradaky resminamalary kabul etmekden ýüz öwürýändigi habar berildi . Şeýlelik bilen, türkmen bikanun immigrantlaryň sany köpeler.

Türk migrasiýa gullugy möhleti geçen türkmen pasportlarynyň uzaldylmagy baradaky möhürleri ykrar etmeýän bolsa, bu Türkiýäniň 2021-nji ýylyň 5-nji iýulyndaky Türkmen prezidentiniň kararyny ykrar etmeýändigini aňladýarmy?

Şol bir wagtyň özünde, Migrasiýa gullugynyň statistikasy seredilýän 10 ýurduň sanawynda türkmen raýatlarynyň bäşinji orunda durýandygyny görkezýär. (diagramma serediň).

Türkmenleriň tussag edilen bikanun migrantlarynyň sany hem görkezilýär – 1416 (diagramma serediň 2).

141

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy hukugynyň bozulmagy.
Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy...
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew