Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda etnik diskriminasiýasy.

Türkmenistanda etnik diskriminasiýasy.

Häkimiýetler göçmek akymyny durdurmak üçin dürli päsgelçilikleri döredýärler. Mysal üçin, Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda ýerli işgärler hemişelik ýaşamak üçin daşary ýurda gitmek isleýän raýatlaryň 1992-nji ýyldan bäri ulanýan mugt elektrik, gaz we suw tölegi üçin döwletiň öwezini dolmalydygyny habar berdiler. Protestiň alamaty hökmünde 2003-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda milleti gazak bolan 61 ýaşyndaky H.Soltanowyň ýolbaşçylygynda 10 ýaşaýjy prezident aparatyna şikaýat etdi. Şikaýat edilenden soň, ýerli häkimiýetler tarapyndan kesgitlenen töleg mukdary iki esse artdy, görnüşine görä, şikaýatçylary watançylyksyzlygy sebäpli jezalandyrmak islediler.

Türkmen dilinde okadylmaýan mekdepleriniň köpçülikleýin ýapylmagy hemme ýerde bolup geçýär. 2002-nji ýylda Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda gazak dilinde bilim alnyp barylýan ýeke-täk orta mekdep ýapyldy. Bu, Gazak diasporasynyň wekilleriniň arasynda düýpli nägilelige sebäp boldy. Ýerli gazaklar mekdebi açmak üçin ençeme gezek synanyşdylar, ýöne demonstrantlardan biri D.Rahimowa 5 gün tussag edilenden soň, protestler bes edildi.

Tituly bolmadyk halklaryň wekillerini ýolbaşçy wezipelerinden aýyrmak kampaniýasy dowam edilýär. Bu kampaniýa, Saparmyrat Nyýazowyň 2003-nji ýylyň noýabr aýynda pagta ýygymynyň netijeleri barada welaýatyň ýolbaşçylary bilen geçirilen ýygnagynda beren türkmen däl liderleri işden aýyrmak baradaky buýrugyndan soň hasam güýçlendi. Netijede, 17 lider işden aýryldy. Hususan-da, 1956-njy ýylda doglan, "Lebap-Keramika" zawodynyň müdiri, Türkmenabatda doglan Ismatillo Öwezow we şol bir zawodyň baş injeneri Awazow Muktor (ikisi-de etniki özbekler) işden aýryldy.

HRC "Memorial" tarapyndan Türkmenistandan ji ýanwarynda alyndy. Howpsuzlyk sebäpli awtoryň ady aýan edilmedi.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“