Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Halkara adam hukuklary gününde türkmen aktiwistleri türk adam hukuklaryny goraýjylaryň çäresine gatnaşdy.

Halkara adam hukuklary gününde türkmen aktiwistleri türk adam hukuklaryny goraýjylaryň çäresine gatnaşdy.

Halkara adam hukuklary gününde türkmen aktiwistleri türk adam hukuklaryny goraýjylaryň çäresine gatnaşdy.

Halkara adam hukuklary gününde türkmen aktiwistleri türk adam hukuklaryny goraýjylaryň çäresine gatnaşdy.

10-njy dekabrda Türkiýäniň Ankara şäherinde ýerli hökümete degişli bolmadyk gurama "Mazlumder" adam hukuklary boýunça agşam ýygnagyny geçirdi. Bu çärä birnäçe türkmen aktiwisti bilen birlikde 200-den gowrak adam gatnaşdy. Duşuşyk indi kameralar we jeza çäresiniň beýleki jikme-jiklikleri bilen muzeýe öwrülen öňki türk türmesinde geçirildi.

Agşamyň mowzugy "Kazyýetiň garaşsyzlygy we adalatly kazyýet işi".

"Mazlumder" jemgyýetçilik guramasynyň başlygy Kartal Kaýa öz çykyşynda tomaşaçylaryň ünsüni bütin dünýäde, şol sanda Türkmenistanda-da adam hukuklarynyň bozulmagyna gönükdirdi. Beýleki çykyş edenler jemgyýetiň ösüşi we gülläp ösmegi üçin adalatyň we adalatly kazyýetiň nähili möhümdigini ýatladylar.

Soňra "Mazlumder" adam hukuklaryny goraýjylaryň, aktiwistleriň we jurnalistleriň adyndan baýrak gowşurylyş dabarasy boldy. Baýraklylaryň arasynda tanymal aktiwistleri Wahap Joşgun, Muhammet İsse Abdullah, Tahyr Elçi İnsan bar.

Duşuşyga türkmen migrantlary hem çagyryldy, şol sanda aktiwistler Dursoltan Taganowa we Atamyrat Saparow Stambuldan geldiler.

Ertesi gün türkmenleriň bir bölegi beýleki şäherlerdäki aktiwistler bilen duşuşmak we tejribe alyşmak üçin syýahatyny dowam etdirdi, beýleki bölegi Stambula gaýdyp geldi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.