Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň oňaýly we oňaýsyz taraplary (radio diňleýjiniň pikiri).

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň oňaýly we oňaýsyz taraplary (radio diňleýjiniň pikiri).

Daşoguz welaýatynyň türkmenleri we özbek ilaty, Azatlyk radiosynyň (Azatlyk) türkmen gullugynyň ýaýlymlaryny yzygiderli diňleýärler. Tomaşaçylaryň ep-esli bölegi intelligensiýa (mugallymlar, lukmanlar we ş.m.). Mundan başga-da, Azatlyk radiosyny öňki we häzirki işgärler, dindarlar, pensionerler, uruş weteranlary, oba ýaşaýjylary, şol sanda demirgazyk Garagumda sürüleri bakýan çopanlar yzygiderli diňleýär. Mekdep okuwçylarynyň arasynda az sanly okuwçy bar.

Köp diňleýjä garamazdan, gepleşikleriň hiline baha bermekde dürli pikirler bar.

Gepleşikleriň artykmaçlyklary nämede? Azatlykdan ýerli resmi habar beriş serişdeleriniň hiç haçan ýalan aýtmajakdygyny, ýa-da ýoýulan maglumatlary bermejekdigini bilip bilersiňiz. Mysal üçin, Azatlykda daşary ýurtly türkmen oppozisiýasynyň wekilleriniň ýa-da belli bir mesele boýunça belli halkara hünärmenleriniň pikirini diňlemek bolýar. Azatlygyň Türkmenistanda bolup geçen wakalara derrew täsir bildirýändigi, islendik hakykata düşündiriş we analitik materiallar berýändigi diňleýjileri haýran galdyrdy. Adam hukuklary, raýat azatlyklary, belli adamlaryň ykbaly, 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda bolup geçen wakalar bilen baglanyşykly tussag edilenleriň ykbaly, Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadulla we beýleki görnükli adamlar barada ýaýlymlar; Türkmenbaşy rejiminiň pidalary bigünä adamlar, diňleýjileriň pikiriçe uly gyzyklanma döredýär.

Radio Azatlyk gepleşikleriniň kemçilikleri. Gynansagam, olaryň köpüsi hem bar. Bu kemçilikler sebäpli käbirleri ýaýlym diňlemegi hem bes edýärler.

Ilki bilen, dürli sebäplere görä, Türkmenistandan az hakyky, hakykata laýyk gelmeýän maglumatlary gelýär. Bu ýagdaýda Azatlyk radiosy köplenç ýerli habar beriş serişdeleri tarapyndan ses berlen maglumatlary ýaýlyma berýär. Käwagt resmi taýdan doly ýa-da jikme-jik aýdylýar. Resmi ideologiýadan bizar bolan diňleýjiler täze, hakykat bir zady diňlemek isleýärler, tersine, dişlerini gyjyrda goýýan zady gaýta-gaýta eşitmeli bolýarlar.

Azatlyk habarçysy Saparmyrat Öwezberdiýew ýurdundan zor bilen gidensoň, ýurduň içindäki maglumatlar çeşmeleri esasan gurady. Bu gepleşikleriň hiline we obýektiwligine täsir etdi. Gynandyryjy ýagdaý, bu kyn ýagdaýda türkmenleriň "Azatlyk" gullugynyň ýolbaşçylarynyň "Diňleýjiler bize ýazýarlar" sözbaşysyny terk edendigi gynandyrýar.

Azatlyk programmalaryny iki bölege bölmek bolar: halkara, sebit we ş.m. gönüden-göni Türkmenistana bagyşlanan mowzuklar. Elbetde, ýurtdaky ýagdaýa bagyşlanan gepleşikler uly gyzyklanma döredýär. Şeýle-de bolsa, Türkmenistan barada bir sagatlyk gepleşik halkara maglumatlary ýa-da biziň ýurdumyz bilen gönüden-göni baglanyşykly bolmadyk maglumatlar bilen doldurylýar.

Mundan başga-da, “Ýaşlar klublary” (Youthaşlar kluby) we “Zenan Dunyasi” (Aýallar dünýäsi) 20 minutlyk tematiki gepleşikler başlanda diňleýjiler derrew kabul edijileri öçürýärler. Bu gepleşikleriň Türkmenistanda öz diňleýjileriniň ýokdugyny arkaýyn aýdyp bileris. Gepleşikler, esasanam ýaşlar programmalary, "Türkmenbaşy ýurdunyň" "ruhnamaçy" ýaşlaryna däl-de, Günbataryň ýaşlaryna has köp bagyşlanýar. Bu nukdaýnazardan, Azatlyk radiosy, ýerli metbugat ýaly duýduryş bermeýär. Ýöne 10 ýyldan häzirki ýarym sowatly, dar düşünjeli ýaşlar ýurduň ýolbaşçylygyna geler. "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugy Türkmenistanyň içinde ýaşlar diňleýjisini döretmegi maksat edinýän bolsa, ony ýagtylandyrmak islese, hakykata gözüňi açmak üçin aýratyn üns berse, ýaş tomaşaçylary özüne çekjek oýlanyşykly gepleşiginiň efirde çykmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşylar.

AHM "Memorial".

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....