Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan türmesinden hat.

Türkmenistan türmesinden hat

BMG-nyň Türkmenistandaky Wekilhanasyna

Türkmenistanyň LB-E / 12 belgili türmesinde

azatlykdan mahrum edilen raýatlaryndan

Arza

Biz, aşakda gol çeken Türkmenistanyň raýatlary, işjeň raýatlygy görkezenimiz üçin bikanun iş kesildi. Akyl we fiziki basyşyň ulanylmagy bilen bize garşy jenaýat işi galplaşdyryldy. Häzirki wagtda LB-E / 12 türmesinde bikanun höküm bilen azatlykdan mahrum edildik.

Bize garşy bikanunçylyk bu ýerde gutarmaýar. Hukuklarymyz bozulmagyny dowam etdirýär. Biz diňe bir azatlygymyzdan bikanun mahrum bolman, eýsem kanuny duşuşyklarymyzdan we garyndaşlarymyz bilen telefon jaňlarymyzdan hem mahrum edilýäris. Tussaglygymyzyň syýasy ýagdaýy, eýýäm üçünji ýyl üçin günä geçilmändigi bilen tassyklanýar, şuňa meňzeş tussaglar we öňki hökümleri bolan beýleki tussaglaryň hemişe günäsini geçýärler.

BMG wekillerinden şahsy duşuşyk we bu kanuny bikanunlygy çözmek, şeýle hem adam we raýat hukuklarymyzy goramak üçin kömek soraýarys.

Aýdylanlaryň dogrulygyny aşakdaky guramalar tassyklap biler: Human Rights Watch, Amnesty International, Turkmen.news.

1) Korkanow Allamyrat Hangeldiýewiç

2) Düşemow Myrat Ýegşemowiç

3) Halykow Nurgeldi Pälwanowiç

4) Öwezow Myrat Rejepbaýewiç

05/15/2023

s

Iň soňky habarlar

Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
 Azatlyk Radiosy  “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň
Azatlyk Radiosy “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň