Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan türmesinden hat.

Türkmenistan türmesinden hat

BMG-nyň Türkmenistandaky Wekilhanasyna

Türkmenistanyň LB-E / 12 belgili türmesinde

azatlykdan mahrum edilen raýatlaryndan

Arza

Biz, aşakda gol çeken Türkmenistanyň raýatlary, işjeň raýatlygy görkezenimiz üçin bikanun iş kesildi. Akyl we fiziki basyşyň ulanylmagy bilen bize garşy jenaýat işi galplaşdyryldy. Häzirki wagtda LB-E / 12 türmesinde bikanun höküm bilen azatlykdan mahrum edildik.

Bize garşy bikanunçylyk bu ýerde gutarmaýar. Hukuklarymyz bozulmagyny dowam etdirýär. Biz diňe bir azatlygymyzdan bikanun mahrum bolman, eýsem kanuny duşuşyklarymyzdan we garyndaşlarymyz bilen telefon jaňlarymyzdan hem mahrum edilýäris. Tussaglygymyzyň syýasy ýagdaýy, eýýäm üçünji ýyl üçin günä geçilmändigi bilen tassyklanýar, şuňa meňzeş tussaglar we öňki hökümleri bolan beýleki tussaglaryň hemişe günäsini geçýärler.

BMG wekillerinden şahsy duşuşyk we bu kanuny bikanunlygy çözmek, şeýle hem adam we raýat hukuklarymyzy goramak üçin kömek soraýarys.

Aýdylanlaryň dogrulygyny aşakdaky guramalar tassyklap biler: Human Rights Watch, Amnesty International, Turkmen.news.

1) Korkanow Allamyrat Hangeldiýewiç

2) Düşemow Myrat Ýegşemowiç

3) Halykow Nurgeldi Pälwanowiç

4) Öwezow Myrat Rejepbaýewiç

05/15/2023

s

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.