Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Gizlin polisiýa Nikolaý Gerasimowyň Türkmenistandan gitmegini talap edýär.

 Gizlin polisiýa Nikolaý Gerasimowyň Türkmenistandan gitmegini talap edýär.

2005-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Aşgabatda ýaşaýan "Bitarap Türkmenistan" gazetiniň redaksiýasynyň öňki işgäri Nikolaý Gerasimow "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugyna interwýu berdi we şol ýerde türkmen häkimiýetleri tarapyndan hukuklarynyň bozulmagy barada gürrüň berdi.

2000-nji ýylda galp aýyplamalar bilen günäkärlenip, 5 ýyl azatlykdan mahrum edildi (has giňişleýin maglumat üçin Memorial AHM-iň 05.12.2000 we 15.01.2001 belgili metbugat beýanatlaryna serediň). 2003-nji ýylyň 23-nji awgustynda boşadylandan soň, Gerasimow ýurtdan gitmek niýetini birnäçe gezek yglan etdi, şeýle hem adalatsyz hökümiň ​​we hukuklarynyň dikeldilmegini synamak üçin Türkmenistanyň dürli döwlet edaralaryna we halkara guramalaryna ýüz tutdy. ( türkmen häkimýetleri oňa işlemekden, ýeňillik tölemekden ýüz öwürdi, polisiýada esassyz tussag edildi we ş.m.).

2005-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda ir sagat 11 töweregi Gerasimow howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öýüniň golaýynda tussag edildi we Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň binasyna äkidildi. Jurnalistiň sözlerine görä, bu ýerde "duşmançylykly radiostansiýa" interwýu berendigi üçin kemsidilipdir we haýbat atylypdyr. Özüni tanatmakdan boýun gaçyran MNB işgärleri ony "daşary ýurt aňtaw gullugy" we "Watan dönük, Türkmenistany bir dollara satmaga taýyn" diýip atlandyrdylar. Gerasimowa agşam sagat 2 töweregi öýüne gaýdyp barmaga rugsat berildi, boşadylmazyndan öň alty aýyň içinde ýurtdan çykmasa, geroin saklamakda ýa-da zorlamakda günäkärlenjekdigini aýtdylar.

Witaliý Ponomarew.

„Memorial“ adam hukuklary merkezi.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....