Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Gizlin polisiýa Nikolaý Gerasimowyň Türkmenistandan gitmegini talap edýär.

 Gizlin polisiýa Nikolaý Gerasimowyň Türkmenistandan gitmegini talap edýär.

2005-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Aşgabatda ýaşaýan "Bitarap Türkmenistan" gazetiniň redaksiýasynyň öňki işgäri Nikolaý Gerasimow "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugyna interwýu berdi we şol ýerde türkmen häkimiýetleri tarapyndan hukuklarynyň bozulmagy barada gürrüň berdi.

2000-nji ýylda galp aýyplamalar bilen günäkärlenip, 5 ýyl azatlykdan mahrum edildi (has giňişleýin maglumat üçin Memorial AHM-iň 05.12.2000 we 15.01.2001 belgili metbugat beýanatlaryna serediň). 2003-nji ýylyň 23-nji awgustynda boşadylandan soň, Gerasimow ýurtdan gitmek niýetini birnäçe gezek yglan etdi, şeýle hem adalatsyz hökümiň ​​we hukuklarynyň dikeldilmegini synamak üçin Türkmenistanyň dürli döwlet edaralaryna we halkara guramalaryna ýüz tutdy. ( türkmen häkimýetleri oňa işlemekden, ýeňillik tölemekden ýüz öwürdi, polisiýada esassyz tussag edildi we ş.m.).

2005-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda ir sagat 11 töweregi Gerasimow howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öýüniň golaýynda tussag edildi we Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň binasyna äkidildi. Jurnalistiň sözlerine görä, bu ýerde "duşmançylykly radiostansiýa" interwýu berendigi üçin kemsidilipdir we haýbat atylypdyr. Özüni tanatmakdan boýun gaçyran MNB işgärleri ony "daşary ýurt aňtaw gullugy" we "Watan dönük, Türkmenistany bir dollara satmaga taýyn" diýip atlandyrdylar. Gerasimowa agşam sagat 2 töweregi öýüne gaýdyp barmaga rugsat berildi, boşadylmazyndan öň alty aýyň içinde ýurtdan çykmasa, geroin saklamakda ýa-da zorlamakda günäkärlenjekdigini aýtdylar.

Witaliý Ponomarew.

„Memorial“ adam hukuklary merkezi.

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...