Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nebitdagly dissident, Türkmenistanyň gündogaryndaky psihiatrik keselhanada izolýasiýa edildi.

 Nebitdagly dissident, Türkmenistanyň gündogaryndaky psihiatrik keselhanada izolýasiýa edildi.

"Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugynyň habaryna görä, Nebitdag şäherinden bolan dissident Gurbandurdy Durdygulyýew häzirki wagtda Lebap welaýatynyň Boýunuzin etrabynda (gündogar Türkmenistanda) psihiatrik keselhanada saklanýar.

Durdygulyýew şu ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň prezidentine we Balkan welaýatynyň administrasiýasynyň ýolbaşçysyna prezident Niýazowyň syýasatlaryna (has giňişleýin maglumat üçin HRC-iň 2004-nji ýylyň 13-nji fewraly we 2004-nji ýylyň 18-nji fewralyndaky "Memorial" neşirine serediň) nägileligini bildirmek üçin we sebit merkezinde parahatçylykly demonstrasiýa geçirmek üçin rugsat sorap hat iberenden soň, psihiatrik keselhana ýerleşdirildi.

Mejbury hassahana ýerleşdirilenden kän wagt geçmänkä, maglumatyň syzmagynyň öňüni almak üçin dissident dogduk şäheri Nebitdagdan uzakdaky Lebap welaýatyna “bejergi üçin” geçirildi.

Golaýda häkimiýetler G. Durdygulyýewiň aýaly Annagüle adamsy bilen duşuşmagyna rugsat berdiler. Görnüşi ýaly, türkmen dissidentiniň saklanýan psihiatrik hassahanasy Boýunuzyn etrabynyň dolandyryş merkezinden 8 km uzaklykda, öňki pioner lageriniň jaýynda ýerleşýär. Aprel aýynda är-aýalyň iki duşuşygy hassahananyň administrasiýasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Soňkular, "hassalara" neşe bejergisini ulanmaýandyklaryny öňe sürýärler.

Şol bir wagtyň özünde, hassahananyň baş lukmany Aşgabatdan alnan görkezmelere salgylanyp, Annagülden daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen aragatnaşyk saklamazlygy talap edildi we Durdygulyýewiň ykbaly barada goşmaça maglumat köpçülige aýan edilse, är-aýalyň mundan beýläkki duşuşyklaryny gadagan ediljekdigi duýduruldy.

Witaliý Ponomarew.

Memorial Adam Hukuklary Merkezi.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.