Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Jadygöý awy dowam edýär.

 Jadygöý awy dowam edýär.

Türkmenistandan gelen habarlara görä, respublikanyň azyk senagaty birleşiginiň öňki başlygy Kakajan Öwezowyň we Mary welaýatynyň başlygy Aman Ataýewiň ýurtdan gaçmagy bilen (2004-nji ýylyň 7-8-nji iýunyna serediň) öňki ýokary wezipeli adamlar tussag edildi. Şolaryň arasynda: Balkan welaýatynyň öňki häkimi Rejep Puhanow, Daşoguz welaýatynyň öňki häkimi Habibulla Durdyýew, Daşoguz welaýatynyň öňki häkiminiň orunbasary Kümüş Bazarowa.

Şu wagta çenli bu adamlaryň öý tussaglygynda ýa-da girew astynda, käbirleriniň obalarda ýa-da ýurduň uzak ýerlerinde mejbury işde saklanýandygy habar berildi. Repressiýa sezewar edilýän beýleki işgärler (familiýalary anyklanýar) hakda bölekleýin maglumatlar bar.

Ýakynda türkmen häkimiýetleri Garagum çölüniň merkezi ýerlerinde işlemek üçin resmileriň tussag edilmeginden we kowulmagyndan peýdalanyp başlady. Maksady: Türkmen resmileriniň ýurtdan çykmak synanyşyklarynyň öňüni almak.

Hukuk goraýjy guramalardan garaşsyz çeşmäniň habaryna görä, “Baş prokuraturamyzyň sebäbini tapmak we wezipeli adamlary türmä ibermek kyn bolmaz, sebäbi olaryň hemmesi diýen ýaly işindäki kemçilikler üçin prezidentiň karary bilen işden boşadylýar”... " Nyýazowyň olary zyýansyzlandyrmak baradaky buýrugyny ýerine ýetirmek üçin Baş prokuratura kemçilikleri tapmaga "synanyşar". Adatça, işden aýrylanlaryň ýolbaşçylygyndaky guramalaryň ykdysady işjeňligini köp gezek gözden geçirmekde kemçilikler ýüze çykýar. Soňra döwlete maddy taýdan zyýan ýetirendigi üçin tussag etmek karary berilýär."

Başga bir çeşmä görä, 2002-nji ýylda işgärler KNB arassalanandan soň we adyny Milli Howpsuzlyk Ministrligine üýtgetmek bilen, Prezident Howpsuzlyk Gullugynyň döwlet işleriniň ähli ugurlaryna edýän täsiri ýokarlanýar. Ýaňy-ýakynda Ministrler kabinetiniň mejlisinde eden çykyşynda Nyýazow howpsuzlyk gullugynyň öňki ýokary wezipeli adamlary derrew tussag edip bilendikleri üçin öwdi. Şeýlelik bilen, Nyýazow Akmyrat Rejepowyň ýolbaşçylygyndaky prezident garawulynyň rolunyň güýçlenmegi barada soňky döwürde ilatyň arasynda ýaýran köp sanly myş-myşy aç-açan tassyklady.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....