Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Özbek häkimiýetleri iş kesilen aktiwistiň nirededigi barada maglumat bermekden ýüz öwürdi.

Özbek häkimiýetleri iş kesilen aktiwistiň nirededigi barada maglumat bermekden ýüz öwürdi.

Özbegistandan gelip gowuşýan habarlara görä, Türkiýede wagty internetde neşirler çap edenligi üçin 12 ýyl azatlykdan mahrum edilen Jumasapar Dadebaýewiň nirededigi iki aý töweregi wagt bäri näbelli.

Garakalpakstandan bolan etniki türkmen Dadebaýew 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkiýede howpsuzlyk güýçleri tarapyndan alnyp gaçyldy. 10-njy awgustda Daşkentiň Mirzo-Ulugbek etrap kazyýeti oňy 12 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Dadebaýewiň kazyýet işi Garagalpakstanyň başdan geçiren tolgunyşyklaryň fonunda geçirildi. 2022-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Daşkent şäher kazyýeti aktiwistiň arzasyny ret etdi. Şondan bäri onuň nirededigi entek belli däl.

9-njy dekabrda aklawçy Sergeý Maýorow Özbegistanyň Içeri işler ministrliginiň jezalandyryş ýerine ýetiriş müdirligine haýyş bilen ýüz tutdy, aktiwistiň nirededigi we ol ýerde näçe wagt bolandygyny habar almak isledi. Şikaýat jogapsyz galdy. Şunuň bilen baglylykda, 28-nji dekabrda Maýorow DIN-e ikinji haýyş iberdi.

Witaliý Ponomarew.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy   „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Azatlyk Radiosy „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.