Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Özbek häkimiýetleri iş kesilen aktiwistiň nirededigi barada maglumat bermekden ýüz öwürdi.

Özbek häkimiýetleri iş kesilen aktiwistiň nirededigi barada maglumat bermekden ýüz öwürdi.

Özbegistandan gelip gowuşýan habarlara görä, Türkiýede wagty internetde neşirler çap edenligi üçin 12 ýyl azatlykdan mahrum edilen Jumasapar Dadebaýewiň nirededigi iki aý töweregi wagt bäri näbelli.

Garakalpakstandan bolan etniki türkmen Dadebaýew 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkiýede howpsuzlyk güýçleri tarapyndan alnyp gaçyldy. 10-njy awgustda Daşkentiň Mirzo-Ulugbek etrap kazyýeti oňy 12 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Dadebaýewiň kazyýet işi Garagalpakstanyň başdan geçiren tolgunyşyklaryň fonunda geçirildi. 2022-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Daşkent şäher kazyýeti aktiwistiň arzasyny ret etdi. Şondan bäri onuň nirededigi entek belli däl.

9-njy dekabrda aklawçy Sergeý Maýorow Özbegistanyň Içeri işler ministrliginiň jezalandyryş ýerine ýetiriş müdirligine haýyş bilen ýüz tutdy, aktiwistiň nirededigi we ol ýerde näçe wagt bolandygyny habar almak isledi. Şikaýat jogapsyz galdy. Şunuň bilen baglylykda, 28-nji dekabrda Maýorow DIN-e ikinji haýyş iberdi.

Witaliý Ponomarew.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.