Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ulgamdaky “metbugat bogujylarynyň” sanawyna Minsk, Aşgabat we Daşkent girýär.

Ulgamdaky “metbugat bogujylarynyň” sanawyna Minsk, Aşgabat we Daşkent girýär.

“Serhetsiz habarçylar” žurnalistik guramasy internetde söz azatlygynyň iň köp basylýan ýurtlarynyň ýene bir “gara sanawyny” neşir etdi. Sanawda Demirgazyk Koreýa birinji orunda durýar, onda üç sany postsowet döwleti galyp we birinji gezek Müsür çykýar.

Guramanayň beýanynda aýdyşy ýaly, soňky 25 ýylda Müsürde häkimiýet başynda oturan Prezident Hosni Mubareg “internet baradaky awtoritarizmi esasanam biynjalyk edýär”. Şol bir wagtyň özünde ozal hemişe sanawda bolan Liwiýa sanawdan ýitdi. Nepal we Maldiw adalary hem ony terk etdiler.

Postsowet döwletleriniň sanawynda Türkmenistan, Özbegistan we Belarus bar. Mundan başga-da Kuba, Eýran, Mýanma, Wýetnam, Saud Arabystan, Siriýa, Tunis we Hytaý hem sanawda bardy.

Sanaw, global ulgamda maglumat ýaýratmagyň tehniki çäklendirmelerine (guramanyň pikiriçe, bu hakykatda diňe Hytaýda amala aşyrylýar), şeýle hem internetdäki neşirler üçin tussag edilmeler baradaky maglumatlara esaslanýar.

Bütündünýä wagty bilen sagat 10-dan (Moskwa wagty bilen 13:00) 7-nji noýabr, sişenbe güni bu gurama “Internetde söz azatlygy üçin 24 sagatlyk marafon” geçirýär. Şol bir wagtyň özünde, guramanyň web sahypasyndaky gündelik marafonyň gutarýan wagty, ähtimäl, ýalňyşlyk bilen "8-nji mart çarşenbe" diýilýär.

Gazeta.Ru

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....