Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Aşgabat mekdebinde bolan waka barada düşündirişler.

Aşgabat mekdebinde bolan waka barada düşündirişler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy 4-nji mekdebiň ýagdaýyna gözegçilik etmegini dowam etdirýär (THF-nyň 05.04.2006 belgili metbugat beýanatyna serediň).

Sokolowskaýa köçesindäki Aşgabat şäher haýwanat bagynyň ýanynda ýaşaýan NN, 4-nji mekdebiň 9-njy synp okuwçylarynyň her ýyl geçiriljek sapagy bozmak kararyna gelip, mekdebiň gapdalyndaky wideo dükanyna gidendigini we telefonlaryny ulanyp polisiýa jaň edendigini aýtdy. Günortan sagat on ikilere çenli Engels köçesinden başlap Gorkiý köçesine çenli tutuş meýdany, Çehow köçesi we aşaky akym köçeleri Bagirskaýa, Sokolowskaýa, Džeržinskaýa, Mežlauka we beýlekiler polisiýa işgärleri tarapyndan petiklendi. Hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri derrew ýakyn jaýlaryň hemmesini aýlandylar we ýaşaýjylara zerur zatlary, resminamalary alyp, öýleri terk etmegi buýurdylar. Ýarym sagada golaý golaýdaky jaýlaryň ýaşaýjylary ewakuasiýa edildi.

Polisiýa sagat 4:30 çenli sebite gitmäge hiç kime rugsat bermedi. Şaýatlaryň aýtmagyna görä jaň kakylan badyna Goranmak ministrliginiň wekilleri mekdebe baryp, mekdebiň binasynynda gözleg geçirdiler. Soňra mekdebiň mugallymlary, tehniki işgärleri we ýakyn jaýlaryň ýaşaýjylarynyň köpüsi bilen söhbetdeşlik geçirildi. Tizara üç sany kynçylyk döredenler ýüze çykaryldy.

Şäher häkimliginde geçirilen gyssagly ýygnakdan soň, häkimiýetler mekdebiň müdirini we birnäçe mugallymy işden aýyrdylar, ykbaly belli däl. Beýleki gün ýetginjekleriň kazyýet işiniň geçirilendigini aýdýarlar. Kämillik ýaşyna ýetmediklere jerime tölemek jezasy berildi. Belli bolmadyk maglumatlara görä, jerime mukdary 10 000 dollar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....