Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen žurnalistlerine kömek ediň!

Türkmen žurnalistlerine kömek ediň!

Ýelena Bonneriň habary

Türkmen häkimiýetleri iki sany türkmen žurnalistine, är-aýal Annamämmet we Ýelena Mýatiýewiň ýurtdan çykmagyna päsgel berýär. Ýüz öwürmegiň sebäpleri düşündirilmeýär. Annamämet Mýatiýew bu ýazda, gözünde gözenek gatlanmalar sebäpli Gollandiýada çylşyrymly operasiýa edildi. Amsterdamda gaýtadan barlanmak we amalyň ikinji tapgyry geçirmek 12-nji iýulda meýilleşdirilýär.

27-nji iýunda “Şengen” wizasynyň bardygyna garamazdan žurnalistler Aşgabat-Stambul reýsinden aýryldy. Gümrük gullugynyň işgäriniň howa menzilinde aýdyşy ýaly, Ýelenanyň kompýuteriniň mazmuny ýurdy abraýdan düşürýän maglumatlary gözlemek üçin gözden geçirildi. Hiç hili pitneçi zat tapylmady. Şeýle-de bolsa, Içeri işler ministrliginiň görkezmelerine salgylanyp, ýurtdan göýberilmedi.

Žurnalistler ýaşaýan Daşoguz welaýatyna gaýdyp geldiler. Prezidente, Içeri işler ministrligine, Milli howpsuzlyk ministrligine we Döwlet migrasiýa gullugyna hat ýazdylar. Entek jogap ýok.

Ýelena we Annamämmet 1981-nji ýylda Ural uniwersitetiniň žurnalistika fakultetini gutardylar, durmuş gurdular we Annamämediň watanyna Daşoguza geldiler. Ýelena Mýatiýewa Daşoguzdaky “Bitarap Türkmenistan” gazetiniň öz habarçysy bolup işledi. 2002-nji ýylda Kalmarda (Şwesiýa) Merkezi Aziýadan we Kawkazdan gelen žurnalistler üçin geçirilen ýokary derejedäki seminara gatnaşandygy sebäpli işinden boşadyldy. Şondan bäri ol döwlet metbugatynda işläp bilmedi we Türkmenistanda garaşsyz neşirler ýok. Annamämet geçen ýyla çenli Bitarap Türkmenistanda žurnalist bolup işledi. 2009-njy ýylyň 1-nji iýulynda Günbatar Ýewropa eden saparyndan soň işinden boşadyldy. Diňe žurnalist bolany sebäpli Türkmenistanda ygtybarsyz hasaplanýar. Häkimiýetler Ýelena Mýatýewany daşary ýurt habar beriş serişdeleri we daşary ýurtly türkmen oppozisiýasy bilen hyzmatdaşlykda güman edýär. Telefony ençeme ýyl bäri diňlenýär. Ýelena her gezek ýurtdan çykanda we içeri girende üns bilen gözlenýär. Olary hünärden aýyrmak kararyna, howpsuzlyk hyzmatlarynyň iň ýokary derejede talap edilmeginde kabul edilendigine düşündiler.

Maşgala ýaşamak üçin eklençsiz galdy. Olaryň kiçijik ary telejkasy bardy we soňky ýyl bal satyp gazanç etdiler. Geçen aý salgyt gullugy olara ygtyýarnama satyn almagy we salgytlary şeýle ýokary tölemegi buýurdy welin, işleri manysyz boldy. Soňky barlyk çeşmesini hem ýitirdiler.

Ýelena we Annamämmet Mýatiýew indi Daşoguzda öýde. Içeri işler ministrligi Mýatiýewleriň ýurtdan çykmagyna girizilen gadagançylyga gatnaşandygyny düýbünden inkär edýär. Olarda iş ýok, eklenç serişdesi ýok. Öý telefony kesildi.

Şeýle-de bolsa, indi maddy abadançylyk ýa-da bir hünärde işlemek hakda gürleşemzok. Türkmenistanda lukmançylyk kömegini alyp bilmedik, ýöne Gollandiýada bolup bilýän adamyň saglygy barada aýdýarys. Annamämmet Mýatiýew, Amsterdamda maslahatlaşmak we ýene bejergi üçin 12-nji iýulda gelmeli. Ýogsam, gözüni ýitirip biler. Hiç hili aýyplama ýa-da türkmen rejimine syýasy biwepalyk etmekde aýyplamalar Mýatiýewleriň öz ýurtlaryny terk etmek hukugyny inkär etmek üçin ýeterlik esas bolup bilmez.

Bu ýagdaýa goşulmaga we Annamämmet Myatiýewiň we aýaly Ýelena gyssagly ýagdaýda Gollandiýa gitmäge mümkinçilik berilmegini üpjün etmek üçin eliňizden gelenini etmäge çagyrýaryn.

Hormatlamak bilen,

Ýelena Bonner (Türkmenistan, Mary şäheri / gadymy Merw şäherinde doglan)

2010-njy ýylyň 5-nji iýuly Boston.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“