Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Türkmenistanda aýallaryň maşgaladaky saglygy we ýagdaýy" hasabaty.

"Türkmenistanda aýallaryň maşgaladaky saglygy we ýagdaýy" hasabaty.

Birleşen Milletler Guramasynyň web sahypasynyň Türkmenistan bölüminde "Türkmenistanda aýallaryň maşgaladaky saglygy we ýagdaýy" 2015-2020-nji ýyllar çägi üçin Türkmenistanda jyns deňligi boýunça ilkinji milli hereket meýilnamasynyň wezipelerini durmuşa geçirmegiň hasabaty çap edildi.

Hasabat halkara usulyýet ülňülerine esaslanýan saýlama sosiologiki gözlegiň netijelerine esaslanyp taýýarlandy. Sowalnama Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň (BMGIG) tehniki goldawy, Türkmenistan hökümetiniň maliýeleşdirmegi we halkara guramalarynyň (BMGIG, Ýewropa Bileleşigi we Türkmenistandaky Iňlis ilçihanasy) kömegi bilen geçirildi.

Hasabata görä: “Saýlanan 3596 öýden 3496 adam ilat hökmünde kesgitlenildi. 3348 maşgalada sowalnamany geçirmek üçin razylyk berildi. Iň azyndan bir laýyk aýal (18-59 ýaş aralygy) bolan öý hojalygynyň sany 2989 adamdy. Her öýden diňe bir aýal bilen söhbetdeşlik geçirildi. Öýde birden köp aýal-gyzlar bolan ýagdaýlarda tötänleýin bir aýal saýlandy. Netijede 2961 aýal üstünlikli söhbetdeşlik geçirdi. Jogap beren aýal-gyzlaryň paýy, Kiş usuly bilen saýlanan umumy mukdaryň 99,1% -ini düzdi.

Gözleg, 18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň 12 göteriminiň durmuşynda belli bir döwürde ýanýoldaşy ýa-da ýoldaşy (häzirki ýa-da öňki), fiziki we / ýa-da jyns zorlugyny başdan geçirendigini anyklady. Ýagny, öýlenen ýa-da gatnaşykda bolan sekiz aýaldan biriniň şeýle tejribesi bar.

Mundan başga-da, hasabatda adamsy ýa-da ýoldaşy tarapyndan aýallara garşy zorlugyň dürli görnüşleriniň ýaýrandygy bellenilýär. Hususan-da, sorag edilen aýallaryň 11,4 göterimi ömründe fiziki zorlugy başdan geçirdi, 2,7 göterimi - jynsy zorluk, 10,6 göterimi - psihologiki zorluk.

Hasabat, umuman aýdylanda, “maşgaladaky zorluk” hadysasynyň Türkmenistanda henizem bardygyny görkezýär, ýöne häkimiýetler bu barada hiç zat diýmeýärler. Hasabat daşarky sarp etmek üçin niýetlenendir, sebäbi türkmen metbugaty adatça beýle resminamalary agzamaýar, ýa-da bar bolsa hem diňe oňyn gowy taraplary görkezilýär ýa-da faktlary ýoýup, ýurduň üstünlikleri hökmünde görkezýär.

Hasabat barada has giňişleýin maglumaty şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...