Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Türkmenistanda aýallaryň maşgaladaky saglygy we ýagdaýy" hasabaty.

"Türkmenistanda aýallaryň maşgaladaky saglygy we ýagdaýy" hasabaty.

Birleşen Milletler Guramasynyň web sahypasynyň Türkmenistan bölüminde "Türkmenistanda aýallaryň maşgaladaky saglygy we ýagdaýy" 2015-2020-nji ýyllar çägi üçin Türkmenistanda jyns deňligi boýunça ilkinji milli hereket meýilnamasynyň wezipelerini durmuşa geçirmegiň hasabaty çap edildi.

Hasabat halkara usulyýet ülňülerine esaslanýan saýlama sosiologiki gözlegiň netijelerine esaslanyp taýýarlandy. Sowalnama Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň (BMGIG) tehniki goldawy, Türkmenistan hökümetiniň maliýeleşdirmegi we halkara guramalarynyň (BMGIG, Ýewropa Bileleşigi we Türkmenistandaky Iňlis ilçihanasy) kömegi bilen geçirildi.

Hasabata görä: “Saýlanan 3596 öýden 3496 adam ilat hökmünde kesgitlenildi. 3348 maşgalada sowalnamany geçirmek üçin razylyk berildi. Iň azyndan bir laýyk aýal (18-59 ýaş aralygy) bolan öý hojalygynyň sany 2989 adamdy. Her öýden diňe bir aýal bilen söhbetdeşlik geçirildi. Öýde birden köp aýal-gyzlar bolan ýagdaýlarda tötänleýin bir aýal saýlandy. Netijede 2961 aýal üstünlikli söhbetdeşlik geçirdi. Jogap beren aýal-gyzlaryň paýy, Kiş usuly bilen saýlanan umumy mukdaryň 99,1% -ini düzdi.

Gözleg, 18-59 ýaş aralygyndaky aýallaryň 12 göteriminiň durmuşynda belli bir döwürde ýanýoldaşy ýa-da ýoldaşy (häzirki ýa-da öňki), fiziki we / ýa-da jyns zorlugyny başdan geçirendigini anyklady. Ýagny, öýlenen ýa-da gatnaşykda bolan sekiz aýaldan biriniň şeýle tejribesi bar.

Mundan başga-da, hasabatda adamsy ýa-da ýoldaşy tarapyndan aýallara garşy zorlugyň dürli görnüşleriniň ýaýrandygy bellenilýär. Hususan-da, sorag edilen aýallaryň 11,4 göterimi ömründe fiziki zorlugy başdan geçirdi, 2,7 göterimi - jynsy zorluk, 10,6 göterimi - psihologiki zorluk.

Hasabat, umuman aýdylanda, “maşgaladaky zorluk” hadysasynyň Türkmenistanda henizem bardygyny görkezýär, ýöne häkimiýetler bu barada hiç zat diýmeýärler. Hasabat daşarky sarp etmek üçin niýetlenendir, sebäbi türkmen metbugaty adatça beýle resminamalary agzamaýar, ýa-da bar bolsa hem diňe oňyn gowy taraplary görkezilýär ýa-da faktlary ýoýup, ýurduň üstünlikleri hökmünde görkezýär.

Hasabat barada has giňişleýin maglumaty şu ýerden tapyp bilersiňiz.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...