Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

O. Myradowanyň işi BMG-nyň Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyň edarasynyň gözegçiliginde.

O. Myradowanyň işi BMG-nyň Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyň edarasynyň gözegçiliginde.

Raýat we syýasy hukuklar baradaky halkara şertnamanyň goşmaça teswirnamasyna laýyklykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça Ýokary Komissarlygynyň Edarasynyň Adam Hukuklary Komiteti, jenap Annadurdy Hajyýewiň we hanym Ogulsapar Myradowanyň adyndan 2022-nji ýylyň 3-nji noýabryndaky 2252/2013 belgili biziň garaýyşlarymyzy alandygyny Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasyna resmi taýdan tassyklady.

Şeýle hem, 2024-nji ýylyň 21-nji martyna çenli Komitetiň 2016-njy ýylyň 6-njy aprelinde kabul eden bu aragatnaşyk barada garaýyşlaryny durmuşa geçirmek çäreleri baradaky düşündirişlerini üpjün etmegiň zerurdygyny Türkmenistana ýatladýan hatyň bir nusgasynyň iberilendigi habar berildi. (2023-nji ýylyň 21-nji sentýabryndaky hat).

Erkin Ýewropa / Azatlyk radiosy Türkmen gullugynyň habarçysy Ogulsapar Myradowa we adam hukuklary aktiwisti 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen türmesinde aradan çykdy. Jesedinde zorluk alamatlary bilen maşgalasyna berildi.

O.Myradowa ölenden soň dessine adam hukuklaryny goraýjylar we halkara guramalary onuň ölümi barada derňew talap etdiler, ýöne bu amala aşyrylmady.

BMG-nyň Adam hukuklary komiteti 2018-nji ýylyň aprelinde Türkmenistan hökümetini Myradowanyň ýaşamak hukugyny bozmakda jogapkär hasaplady.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

а

Iň soňky habarlar

Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
 Azatlyk Radiosy  “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň
Azatlyk Radiosy “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň