Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Daşoguzyň öňki häkimi Türkmenistandan gaçmaga synanyşanda tussag edildi.

Daşoguzyň öňki häkimi Türkmenistandan gaçmaga synanyşanda tussag edildi.

2004-nji ýylyň senýabrynyň başynda 1992-1996 ýyllarda Daşoguz şäheriniň häkimligine (administrasiýasy) ýolbaşçylyk eden etnik özbek Kemal Maşaripow Özbegistan bilen serhetde tussag edildi. Soňky wagtlar Maşaripow Daşoguz welaýatynda ýerleşýän Prezident Nyýazowa degişli maldarçylyk we pagta ösdürip ýetişdirmekde ýöriteleşen Şamulki fermasyny dolandyrdy. Häkimiýetler öňki häkimi prezident fermasyndan müňlerçe goýun satmakda aýyplaýarlar.

Daşoguz welaýatynyň beýleki öňki ýolbaşçylaryna garşy bolup biljek maliýe näsazlyklary sebäpli derňewiň geçirilýändigi habar berildi. Resmi däl maglumatlara görä, 1992-1996-njy ýyllarda sebite ýolbaşçylyk eden öňki welaýat häkimi Sapargeldi Motaýewiň tussag edilendigi hem ähtimal.

AHM "Memorial".

Iň soňky habarlar

MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Моя поездка в Туркменистан - ч.1/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 1.
Моя поездка в Туркменистан - ч.1/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 1.