Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Daşoguzyň öňki häkimi Türkmenistandan gaçmaga synanyşanda tussag edildi.

Daşoguzyň öňki häkimi Türkmenistandan gaçmaga synanyşanda tussag edildi.

2004-nji ýylyň senýabrynyň başynda 1992-1996 ýyllarda Daşoguz şäheriniň häkimligine (administrasiýasy) ýolbaşçylyk eden etnik özbek Kemal Maşaripow Özbegistan bilen serhetde tussag edildi. Soňky wagtlar Maşaripow Daşoguz welaýatynda ýerleşýän Prezident Nyýazowa degişli maldarçylyk we pagta ösdürip ýetişdirmekde ýöriteleşen Şamulki fermasyny dolandyrdy. Häkimiýetler öňki häkimi prezident fermasyndan müňlerçe goýun satmakda aýyplaýarlar.

Daşoguz welaýatynyň beýleki öňki ýolbaşçylaryna garşy bolup biljek maliýe näsazlyklary sebäpli derňewiň geçirilýändigi habar berildi. Resmi däl maglumatlara görä, 1992-1996-njy ýyllarda sebite ýolbaşçylyk eden öňki welaýat häkimi Sapargeldi Motaýewiň tussag edilendigi hem ähtimal.

AHM "Memorial".

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.