Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Daşoguzyň öňki häkimi Türkmenistandan gaçmaga synanyşanda tussag edildi.

Daşoguzyň öňki häkimi Türkmenistandan gaçmaga synanyşanda tussag edildi.

2004-nji ýylyň senýabrynyň başynda 1992-1996 ýyllarda Daşoguz şäheriniň häkimligine (administrasiýasy) ýolbaşçylyk eden etnik özbek Kemal Maşaripow Özbegistan bilen serhetde tussag edildi. Soňky wagtlar Maşaripow Daşoguz welaýatynda ýerleşýän Prezident Nyýazowa degişli maldarçylyk we pagta ösdürip ýetişdirmekde ýöriteleşen Şamulki fermasyny dolandyrdy. Häkimiýetler öňki häkimi prezident fermasyndan müňlerçe goýun satmakda aýyplaýarlar.

Daşoguz welaýatynyň beýleki öňki ýolbaşçylaryna garşy bolup biljek maliýe näsazlyklary sebäpli derňewiň geçirilýändigi habar berildi. Resmi däl maglumatlara görä, 1992-1996-njy ýyllarda sebite ýolbaşçylyk eden öňki welaýat häkimi Sapargeldi Motaýewiň tussag edilendigi hem ähtimal.

AHM "Memorial".

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.