Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Andreý Zatokanyň kazyýet işi 1-nji fewralda geçiriler.

Andreý Zatokanyň kazyýet işi 1-nji fewralda geçiriler.

1-nji fewralda, Daşoguz şäherinde, Russiýanyň raýaty Halkara Sosial-Ekologiýa Bileleşiginiň Geňeşiniň egindeş başlygy, meşhur daşky gurşaw alymy Andreý Zatokanyň kazyýet işi geçiriler. Ol 2006-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Daşoguz howa menzilinde ownuk bidüzgünçilikde (uçarda merdiwanynda duýdansyz başlan goh-galmagala gatnaşmakda) aýyplanyp tussag edildi, ýöne şeýle düzgün bozmalar üçin döredilen 15 günlük tussaglyk möhleti gutarandan soň alym boşadylmady. Munuň tersine, öýünde we kärdeşleriniň öýünde gözleg geçirildi we oňa e-poçtany "ygtyýarnamasyz" ulanmakda aýyplama bildirildi.

2007-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda Andreý Zatokanyň garyndaşlary oňa Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň dört maddasy boýunça günäkärlenendigini bildiler. Madda 287 (Bikanun ýaraglar, ok-däriler, partlaýjy enjamlar ýa-da partlaýjy enjamlary bikanun satyn almak, satmak, saklamak, daşamak, ibermek ýa-da daşamak), Madda 288. 2-nji bölüm (Ýaraglary bikanun öndürmek,bir topar adamyň dildüwşükli öndürmegi ýa-da birnäçe gezek gaýtalanmagy), Madda 302 (Güýçli ýa-da zäherli maddalaryň bikanun söwdasy), Madda 306 (Ýylan zäherini bikanun tapmak, almak, satmak). Türkmenistanda ähli aýyplamalaryň şertleriniň bilelikde goşulandygyny göz öňünde tutup, alym köp ýyl azatlykdan mahrum ediler. Günäkärlenýäni goramak, bellenen aklawçy tarapyndan amala aşyrylýar.

REGNUM-yň öwrenişi ýaly, gerpetolog we süýrenijiler boýunça hünärmen bolan Andreý Zatoka ýylanlary öýünde saklaýardy we ownuk kalibrli ýaraglary ulanyp ownuk gemrijileri awlaýardy. Öýünde gözleg geçirilende ýüze çykarylan zäherli madda, elektrik enjamlarynyň birinde tehnologiki komponent hökmünde saklanýan simapdyr.

Andreý Zatoka 1982-nji ýyldan bäri Türkmenistanda hemişelik ýaşaýar. Onuň gyzyklanmalary ýabany tebigaty goramak we çagalaryň daşky gurşawy goramak baradaky bilimini öz içine alýar we halkara derejesinde tebigaty goraýjy. Dostlary we kärdeşleri, Türkmenistanda bolan ýyllarynyň dowamynda hiç hili bikanun hereketde özüne üns berilmändigini, şonuň üçin birden özüne bildirilýän aýyplamalaryň toslamadygyny bellediler.

МСоЭС-iň egindeş başlygy, Raýat jemgyýetiniň we adam hukuklarynyň ösüşini öňe sürýän Russiýanyň Prezident Geňeşiniň agzasy Swýatoslaw Zabelin IA REGNUM habar gullugyna: “Andreý Zatokanyň garşysyna gozgalan aýyplamalaryň türkmen häkimiýetleriniň hakykatdanam özüne bildirýän aýyplamalaryna laýyk gelmeýändigine ynanýaryn” -diýdi. “ Meniň pikirimçe, bu aýyplamalar başga bir maksady ýapmak üçin öňe sürüldi”.

Dünýäniň köp ýurtlaryndan daşky gurşaw we adam hukuklary guramalary Andreý Zatokanyň ykbalyna gözegçilik edýär we ony goramak üçin halkara komitet döredildi. Germaniýadan we ABŞ-dan gelen wekiller bu meselä alada bildirdiler. Kazyýet işine halkara synçylary gatnaşar.

Şol bir wagtyň özünde Andreý Zatokanyň dostlary we kärdeşleri rus diplomatlarynyň passiw hereketlerini belleýärler. Bar bolan maglumatlara görä, olaryň hiç biri tussag edilen adam bilen duşuşmandyr. Russiýanyň prezidenti Wladimir Putine ýagdaý barada habar berildi.

IA REGNUM.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“